Slovak Telekom musí umožniť konkurentom prístup k vedeniam

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) mu­sí kon­ku­ren­čným ope­rá­to­rom aj na­ďa­lej umož­niť prís­tup k jej me­ta­lic­kým a op­tic­kým ve­de­niam. Vy­plý­va to z roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý za­mie­tol ža­lo­bu spo­loč­nos­ti ST pro­ti roz­hod­nu­tiam Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (re­gu­lač­ný úrad - RÚ).

Roz­hod­nu­tia re­gu­lá­to­ra sa tý­ka­jú ur­če­nia ST za vý­znam­ný pod­nik a ulo­že­nia po­vin­nos­tí, kto­ré ma­jú pod­po­riť efek­tív­nu sú­ťaž a roz­voj tr­hu. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro. Súd zá­ro­veň nep­riz­nal ST náh­ra­du trov ko­na­nia.

Pred­chod­ca RÚ, kto­rým bol Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR), ur­čil ST za vý­znam­ný pod­nik na re­le­van­tnom tr­hu č. 4, čo je veľ­koob­chod­ný fy­zic­ký prís­tup, vrá­ta­ne spo­loč­né­ho uvoľ­ne­né­ho prís­tu­pu ale­bo úpl­né­ho uvoľ­ne­né­ho prís­tu­pu, pos­ky­to­va­ný pros­tred­níc­tvom infra­štruk­tú­ry na pev­nom mies­te.

Re­gu­lá­tor ulo­žil ST po­vin­nosť tran­spa­ren­tnos­ti, po­vin­nosť ne­dis­kri­mi­ná­cie, po­vin­nosť viesť od­de­le­nú evi­den­ciu, po­vin­nosť prís­tu­pu k ur­či­tým sie­ťo­vým pros­tried­kom a po­vin­nosť re­gu­lá­cie cien. Po­vin­nos­ti sa tý­ka­jú me­ta­lic­kých aj op­tic­kých ve­de­ní ST.

Po tom, ako spo­loč­nosť ST neus­pe­la s op­rav­ným pros­tried­kom - roz­kla­dom vo­či roz­hod­nu­tiu, sa ob­rá­ti­la na Naj­vyš­ší súd SR, kde sa do­má­ha­la pres­kú­ma­nia zá­kon­nos­ti a zru­še­nia roz­hod­nu­tí TÚ SR. Naj­vyš­ší súd návrh ST ako ne­dô­vod­ný za­mie­tol. Pro­ti roz­sud­ku nie je prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok, uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter