RTVS pokračuje v zlepšovaní dostupnosti DVB-T

dvbtlogo.jpg Vzhľa­dom na ukon­če­nie ochra­ny ana­ló­go­vé­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia v Poľ­sku a Ma­ďar­sku po­žia­dal pre­vádz­ko­va­teľ ve­rej­nop­ráv­ne­ho mul­tip­lexu o na­vý­še­nie pa­ra­met­rov DVB-T vy­sie­la­čov, kto­ré po­čas pre­chod­né­ho ob­do­bia bo­li nú­te­né reš­pek­to­vať ochra­nu ana­ló­go­vé­ho vy­sie­la­nia v su­sed­ných kra­ji­nách. Re­gu­lač­ný úrad SR žia­dos­ti vy­ho­vel a spo­loč­nosť Tower­com, a.s. ako pre­vádz­ko­va­teľ sie­te moh­la vzhľa­dom na priaz­ni­vé kli­ma­tic­ké pod­mien­ky za­čať prá­ce na zlep­šo­va­nie dos­tup­nos­ti prog­ra­mo­vých slu­žieb RTVS.

K dneš­né­mu dňu bo­lo vý­raz­ným spô­so­bom zlep­še­né pok­ry­tie vy­sie­la­ča Sta­rá Ľubov­ňa - ka­nál 24, vy­sie­la­jú­ce­ho z kó­ty Kol­ník. Na vy­sie­la­či bol na­vý­še­ný nie­len vy­žia­re­ný vý­kon, ale aj umies­tne­nie an­té­no­vé­ho sys­té­mu na sto­žia­ri, čím vý­raz­ne na­rást­la dos­tup­nosť sig­ná­lu na se­ve­ro­vý­chod­nom Slo­ven­sku.

An­tén­ny sys­tém bol pre­su­nu­tý aj na DVB-T vy­sie­la­či No­vé Mes­to nad Vá­hom, kto­rý ší­ri ve­rej­nop­ráv­ny mul­tip­lex na ka­ná­le 57 z kó­ty Ja­vo­ri­na na mo­rav­sko-slo­ven­skom po­me­dzí. Od po­lo­vi­ce mar­ca by sig­nál Jed­not­ky a Dvoj­ky mal byť dos­tup­ný v rov­na­kej vzdia­le­nos­ti od vy­sie­la­ča ako je to v prí­pa­de iných slo­ven­ských ce­lop­loš­ných te­le­víz­nych sta­níc. Tre­ťou po­zi­tív­nou zme­nou je up­ra­ve­nie vy­žia­re­né­ho vý­ko­nu na vy­sie­la­či Ži­li­na Krí­ža­va - ka­nál 32.

„DVB-T je stá­le je­di­ná bez­plat­ná plat­for­ma na prí­jem te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu, aj pre­to v spo­lup­rá­ci s Tower­co­mom neus­tá­le zvy­šu­je­me pok­ry­tie. Ve­rím pre­to, že plá­no­va­né zme­ny pok­ry­tia bez­plat­ne dos­tup­nej di­gi­tál­nej te­res­triál­nej sie­te sú nao­zaj skve­lou sprá­vou a na­ši di­vá­ci tie­to zme­ny pri­ví­ta­jú," do­dal k zlep­šo­va­niu dos­tup­nos­ti prog­ra­mo­vých slu­žieb v rám­ci DVB-T šéf tech­ni­ky RTVS An­drej Do­le­žal.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter