Holandsko dalo zelenú neregistrovaným programovateľným SIM kartám. Budeme nezávislí od mobilného operátora?

SIM kar­ta, kto­rá by sa da­la ke­dy­koľ­vek prep­rog­ra­mo­vať a re­gis­tro­vať v akej­koľ­vek sie­ti, by pri­nies­la re­vo­lú­ciu v ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí (inter­net of things), ma­ji­teľ za­ria­de­nia by sa to­tiž stal aj ope­rá­to­rom. Prá­ve tej­to mož­nos­ti ot­vo­ri­li mi­nu­lý týž­deň dve­re re­gu­lač­né úra­dy v Ho­lan­dsku.

Zme­ne­né pra­vid­lá by umož­ni­li, aby napr. App­le, Audi ale­bo ho­ci mies­tna ener­ge­tic­ká spo­loč­nosť vy­da­li vlas­tné SIM kar­ty na­kon­fi­gu­ro­va­né tak, aby ne­zá­vi­se­li od ni­ja­ké­ho ope­rá­to­ra. Ke­by ten­to prík­lad nas­le­do­va­li ďal­šie kra­ji­ny, znač­ne by to ov­plyv­ni­lo inter­net ve­cí a zme­ni­lo by to aj spô­sob, ako ku­pu­je­me mo­bil­né služ­by.

Nap­rík­lad App­le by tak mo­hol pos­ky­to­vať SIM kar­ty všet­kým svo­jim zá­kaz­ní­kom pria­mo v za­ria­de­ní, tie by sa po­tom vzdia­le­ne pri­pá­ja­li na sie­te ope­rá­to­rov v zá­vis­los­ti od to­ho, ako by si zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­va­li služ­by.

App­le by mo­hol hro­mad­ne kú­piť dá­to­vé a hla­so­vé služ­by od sto­viek rôz­nych ope­rá­to­rov po ce­lom sve­te, zá­kaz­ník by si po­tom mo­hol zvo­liť sieť, kto­rá mu v da­nom oka­mi­hu naj­viac vy­ho­vu­je. Ke­by nap­rík­lad od­ces­to­val na do­vo­len­ku do za­hra­ni­čia, ne­mu­sel by pla­tiť vy­so­ké pop­lat­ky za roa­ming, na­mies­to to­ho by App­le jed­no­du­cho pri­po­jil je­ho SIM kar­tu na niek­to­rú mies­tnu sieť, a tak by bol zá­kaz­ník „do­ma" kde­koľ­vek na sve­te.

No App­le či Sam­sung nep­re­ja­vu­jú veľ­ký zá­ujem stať sa ope­rá­tor­mi pre svo­jich zá­kaz­ní­kov. App­le sí­ce v ro­ku 2010 pra­co­val na akej­si sof­tvé­ro­vej SIM kar­te, ale zdá sa, že od tej my­šlien­ky upus­til, ho­ci by to moh­lo náj­sť ši­ro­ké up­lat­ne­nie vo vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cii za­ria­de­ní (ma­chi­ne-to-ma­chi­ne - M2M).

V USA auto­mo­bil­ka GM in­šta­lu­je ko­nek­ti­vi­tu LTE do všet­kých svo­jich vo­zi­diel. V sú­čas­nos­ti je však ob­me­dze­ná na je­di­né­ho pre­vádz­ko­va­te­ľa. Ne­zá­le­ží na tom, či má ma­ji­teľ au­ta smar­tfón od Ve­ri­zo­nu ale­bo T-Mo­bi­le, svo­je vo­zid­lo mô­že pri­po­jiť len na LTE od AT&T. Po­mo­cou ne­zá­vis­lej SIM kar­ty by však auto­mo­bil­ka moh­la pri­po­jiť auto k sie­ti kto­ré­ho­koľ­vek ope­rá­to­ra. Prí­pad­ne by moh­la pre­vádz­ko­vať ma­na­žo­va­né služ­by s via­ce­rý­mi ope­rá­tor­mi a pod­ľa pot­re­by sa pri­pá­jať na sieť to­ho, kto­rý má v da­nej ob­las­ti naj­lep­ší sig­nál či pok­ry­tie.

Ho­ci ope­rá­to­ri sa zrej­me pos­ta­via pro­ti to­mu­to kon­cep­tu, mo­bil­ným služ­bám ako cel­ku by to pros­pe­lo. Vý­rob­co­via za­ria­de­ní pre inter­net ve­cí sa zdrá­ha­jú pri­po­jiť svo­je pro­duk­ty a ap­li­ká­cie na mo­bil­né sie­te, pre­to­že by ich to ob­me­dzi­lo na je­di­né­ho ope­rá­to­ra. Ale ne­zá­vis­lá SIM kar­ta by moh­la tú­to via­za­nosť od­strá­niť a uro­biť mo­bil­né pri­po­je­nie ove­ľa at­rak­tív­nej­ším.

Sa­moz­rej­me, v sú­čas­nos­ti sme eš­te ďa­le­ko od sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia ne­zá­vis­lé­ho od ope­rá­to­ra. Ho­ci Ho­lan­dsko zme­ni­lo svo­je pra­vid­lá a Aso­ciá­cia GSM ta­kis­to pod­po­ru­je ten­to kon­cept, ne­zá­vis­lé SIM kar­ty sú tak­mer vo všet­kých kra­ji­nách ne­le­gál­ne. Na­vy­še ok­rem práv­nych pre­ká­žok tre­ba pre­ko­nať aj niek­to­ré tech­nic­ké ob­me­dzenia. Ho­lan­dsko však uro­bi­lo pr­vý krok a tre­ba dú­fať, že os­tat­né kra­ji­ny ho bu­dú pos­tup­ne nas­le­do­vať.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter