Orange zvýšil rýchlosť optického FiberNetu až do 250 Mbit/s

Pod­ľa pos­led­ných pries­ku­mov na Slo­ven­sku vy­uží­va inter­ne­to­vé pri­po­je­nie viac ako 60 % ľu­dí. S ná­ras­tom poč­tu mo­bil­ných za­ria­de­ní v do­mác­nos­tiach, ako sú no­te­boo­ky, tab­le­ty či smar­tfó­ny, úz­ko sú­vi­sí aj vy­ššia spot­re­ba dát, ale aj pot­re­ba vy­šších rých­los­tí a sta­bi­li­ty do­má­ce­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. To za­bez­pe­čí kom­for­tné vy­uží­va­nie slu­žieb pre kaž­dé­ho čle­na do­mác­nos­ti. Oran­ge rea­gu­je na tie­to pot­re­by a ná­ro­ky zá­kaz­ní­kov, a pre­to zvý­šil pre­no­so­vé rých­los­ti op­tic­ké­ho Fi­ber­Ne­tu až do 250 Mbit/s pre všet­kých zá­kaz­ní­kov tej­to služ­by.

Zís­kať no­vý mo­der­ný Fi­ber­Net s rých­los­ťou 250 Mbit/s mô­žu všet­ci - exis­tu­jú­ci aj no­ví - zá­kaz­ní­ci v pok­ry­tí op­tic­kou sie­ťou Oran­geu za 14,99 € me­sač­ne pri ak­ti­vá­cii s 12- ale­bo 24-me­sač­nou via­za­nos­ťou. V rám­ci prog­ra­mu Oran­ge pre ro­di­nu (v kom­bi­ná­cii s akým­koľ­vek Ideál­nym pau­šá­lom s via­za­nos­ťou 24 me­sia­cov) ho mô­žu zís­kať za 11,99 € me­sač­ne. Za rov­na­ké me­sač­né pop­lat­ky ako do­te­raz tak zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť vy­uží­vať ove­ľa vy­ššie pre­no­so­vé rých­los­ti.Pô­vod­ná rých­losť
sťa­ho­va­nia/od­osie­la­nia
dát (Mbit/s)

No­vá rých­losť
sťa­ho­va­nia/od­osie­la­nia
dát (Mbit/s)

Me­sač­ný
pop­la­tok

Fi­ber­Net Su­per
(ak­cia, s via­za­nos­ťou)

100/1

100/10*

250/15

250/100*

14,99 €

Ba­lík
Oran­ge Do­ma

100/1

250/15

19,99 €

Zvý­še­nie rých­los­ti
od­osie­la­nia dát na 100 Mbit/s

100/10

250/100

4,99 €

Zvý­še­nie rých­los­ti
od­osie­la­nia dát na 250 Mbit/s

100/100

250/250

14,99 €

Fi­ber­Net Su­per
(štand. ce­na, bez via­za­nos­ti)

10/1

250/15

16,59 €

* ver­ný zá­kaz­ník Oran­geu

Pri po­nu­ke vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho Fi­ber­Ne­tu si mô­žu všet­ci zá­kaz­ní­ci vy­brať z dvoch za­ria­de­ní pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek a po­trieb. V po­nu­ke je Wi-Fi rou­ter DIR-636L, kto­rý pod­po­ru­je vy­uží­va­nie rých­los­tí vy­šších ako 100 Mbit/s, ale­bo v prí­pa­de, že zá­kaz­ní­ko­vi ak­tuál­ne pos­ta­ču­jú rých­los­ti do 100 Mbit/s, mô­že si zvo­liť ce­no­vo vý­hod­nej­ší Wi-Fi rou­ter DIR-600.

Zdroj: Orange


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter