Vláda by mala Slovak Telekom doprivatizovať do 9 mesiacov

Vlá­da Ro­ber­ta Fi­ca by ma­la spri­va­ti­zo­vať štá­tom vlas­tne­ný po­diel v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom naj­nes­kôr do de­via­tich me­sia­cov. As­poň to pred­pok­la­dá me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní, kto­ré pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi s ne­mec­ký­mi ak­cio­nár­mi, spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom, pod­pí­sal mi­nis­ter hos­po­dár­stva To­máš Ma­la­tin­ský (no­mi­nant Sme­ru-SD). Me­mo­ran­dum zve­rej­nil Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR v uto­rok ve­čer.

Me­mo­ran­dum po­pi­su­je pos­tup, ako bu­de štát pre­dá­vať ak­cie. Dop­ri­va­ti­zá­cia slo­ven­ské­ho ope­rá­to­ra by moh­la pre­beh­núť dvo­ma spô­sob­mi, a to pria­mym pre­da­jom, ale­bo cez bur­zu. Naj­prv by sa však ma­la vy­brať in­ves­tič­ná ban­ka, kto­rá bu­de sa­mot­ný pre­daj ria­diť. Rov­na­ko bu­de pot­reb­né vy­brať po­rad­cov, kto­rí vy­pra­cu­jú ana­lý­zu Slo­vak Te­le­ko­mu a oce­nia je­ho ak­cie.

Pod­ľa me­mo­ran­da bu­de Slo­ven­sko pla­tiť za služ­by in­ves­tič­nej ban­ky a exter­ných po­rad­cov. Časť nák­la­dov za po­rad­cov by ma­la zná­šať aj sa­mot­ná spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, ale len v prí­pa­de, že nep­re­vý­šia 1,25 mil. eur.

V opač­nom prí­pa­de bu­de zvy­šok su­my hra­diť Slo­ven­sko. Fi­co aj Ma­la­tin­ský v mi­nu­los­ti opa­ko­va­ne vy­hlá­si­li, že Deutsche Te­le­kom má na ak­cie slo­ven­ské­ho ope­rá­to­ra pred­kup­né prá­vo. To, či ho aj vy­uži­je, však za­tiaľ zná­me nie je. Tran­sak­ciu už stih­li skri­ti­zo­vať via­ce­rí zá­stup­co­via opo­zí­cie. Pre­mié­ro­vi Ro­ber­to­vi Fi­co­vi pri­po­mí­na­jú, že v mi­nu­los­ti vy­stu­po­val pro­ti pri­va­ti­zá­cii a svoj sľub tak ne­dodr­žal.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je naj­väč­ší slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Pod znač­kou Te­le­kom po­nú­ka jed­not­liv­com, do­mác­nos­tiam i fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom pro­duk­ty a služ­by pev­nej i mo­bil­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. ST je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Po pri­va­ti­zá­cii v ro­ku 2000 dr­ží väč­ši­no­vý ba­lík ak­cií ST (51 %) Deutsche Te­le­kom AG. Viac než tre­ti­no­vý po­diel (34 %) pat­rí štá­tu, kto­rý za­stu­pu­je MH SR. Zvyš­ných 15 % vlas­tní Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter