Malatinský bude vysvetľovať doprivatizáciu Slovak Telekomu

Mi­nis­ter hos­po­dár­stva To­máš Ma­la­tin­ský (no­mi­nant Sme­ru-SD) by mal onedl­ho vy­svet­ľo­vať pri­va­ti­zá­ciu 49-per­cen­tné­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Pred­se­da parla­men­tné­ho vý­bo­ru pre hos­po­dár­ske zá­le­ži­tos­ti Ján Hu­dac­ký (KDH) ho to­tiž po­žia­dal, aby čle­nov vý­bo­ru in­for­mo­val o pro­ce­se pri­va­ti­zá­cie, kto­rú chys­tá vlá­da Ro­ber­ta Fi­ca.

Ma­la­tin­ský tak bu­de če­liť ich otáz­kam na naj­bliž­šom za­sad­nu­tí vý­bo­ru, kto­ré by sa ma­lo ko­nať 11. mar­ca. "Oča­ká­vam, že mi­nis­ter Ma­la­tin­ský pos­kyt­ne od­po­ve­de čle­nom vý­bo­ru na všet­ky re­le­van­tné otáz­ky a po­dá ve­rej­nos­ti dô­ve­ry­hod­né vy­svet­le­nie ce­lé­ho pri­va­ti­zač­né­ho pro­ce­su," uvie­dol Hu­dac­ký.

Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva už so sú­čas­ným ma­jo­rit­ným vlas­tní­kom Slo­vak Te­le­ko­mu, spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom, stih­lo pod­pí­sať me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní. Nem­ci ma­jú na­vy­še na ak­cie slo­ven­ské­ho ope­rá­to­ra pred­kup­né prá­vo. Za­tiaľ však nie je zná­me, či ho vy­uži­jú.

Pod­pi­som me­mo­ran­da sa stra­ny do­hod­li, ako sa pri pre­da­ji štát­nych ak­cií bu­de pos­tu­po­vať. Naj­prv by sa ma­la vy­brať po­ra­den­ská spo­loč­nosť, kto­rá ak­cie Slo­vak Te­le­ko­mu oce­ní. Nem­ci po­tom po­ve­dia, či ma­jú o auk­cie zá­ujem. Ak svo­je pred­kup­né prá­vo ne­vyu­ži­jú, štát bu­de pre­dá­vať svoj ba­lík ak­cií cez bur­zu. Od­ha­du­je sa, že pre­dá­va­né ak­cie by moh­li mať hod­no­tu zhru­ba 800 tis. až 1 mld. eur.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je naj­väč­ší slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Pod znač­kou Te­le­kom po­nú­ka jed­not­liv­com, do­mác­nos­tiam i fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom pro­duk­ty a služ­by pev­nej i mo­bil­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. ST je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group.

Po pri­va­ti­zá­cii v ro­ku 2000 dr­ží väč­ši­no­vý ba­lík ak­cií ST (51 %) Deutsche Te­le­kom AG. Viac než tre­ti­no­vý po­diel (34 %) pat­rí štá­tu, kto­rý za­stu­pu­je MH SR. Zvyš­ných 15 % vlas­tní Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter