Zrušenie poplatkov za roaming prinesie 300 mil. klientov

Zru­še­ním pop­lat­kov za roa­ming zís­ka­jú pod­ľa Európ­skej ko­mi­sie (EK) mo­bil­ní ope­rá­to­ri 300 mil. zá­kaz­ní­kov. Vy­plý­va to z naj­nov­šie­ho pries­ku­mu, kto­rý sa us­ku­toč­nil na vzor­ke 28 tis. ob­ča­nov EÚ. Pod­ľa ne­ho až 94 % Euró­pa­nov, kto­rí ces­tu­jú mi­mo svo­jej do­mov­skej kra­ji­ny, ob­me­dzí vy­uží­va­nie slu­žieb ako Fa­ce­book kvô­li pop­lat­kom za roa­ming.

Mo­bil­ný inter­net by nik­dy ne­pou­ži­lo v inej kra­ji­ne EÚ 47 % ľu­dí a iba je­den z de­sia­tich opý­ta­ných by pou­ží­val e-mail rov­na­kým spô­so­bom ako do­ma. "Úprim­ne priz­ná­vam, že ma tie­to čís­la za­sko­či­li. Uka­zu­jú nám, že mu­sí­me na­še úsi­lie do­tiah­nuť do kon­ca a zru­šiť pop­lat­ky za roa­ming," kon­šta­to­va­la pod­pred­sed­níč­ka EK Neelie Kroe­so­vá.

Z pries­ku­mu, kto­rý si ob­jed­na­la EK, vy­plý­va, že 28 % res­pon­den­tov, kto­rí ces­tu­jú po EÚ, si pred ces­tou do za­hra­ni­čia vy­pí­na mo­bil­ný te­le­fón. Len 8 % ces­tu­jú­cich te­le­fo­nu­je v za­hra­ni­čí rov­na­kým spô­so­bom ako do­ma a tra­ja z de­sia­tich opý­ta­ných svoj te­le­fón v za­hra­ni­čí nik­dy ne­pou­ži­jú. Vý­sled­ky pries­ku­mu tiež uka­zu­jú, že štvr­ti­na ces­tu­jú­cich nik­dy ne­po­sie­la SMS z inej kra­ji­ny EÚ.

Le­gis­la­tív­ny návrh EK naz­va­ný "Pre­po­je­ný kon­ti­nent" žia­da Európ­sky parla­ment a Ra­du, aby umož­ni­li fun­go­va­nie jed­not­né­ho tr­hu v ob­las­ti te­le­fo­no­va­nia a sur­fo­va­nia po inter­ne­te. "Cie­ľom je do­siah­nuť rov­no­vá­hu me­dzi re­gu­lač­ný­mi pra­vid­la­mi a tr­ho­vý­mi sti­mul­mi, kto­rá pod­nie­ti mo­bil­ných ope­rá­to­rov roz­ší­riť svo­je vnút­roš­tát­ne sadz­by, ba­lí­ky tak, aby naj­nes­kôr do ro­ku 2016 umož­ňo­va­li zá­kaz­ní­kom v ce­lej Únii pou­ží­vať te­le­fó­ny a smar­tfó­ny za vnút­roš­tát­ne sadz­by aj na ces­tách kde­koľ­vek v Únii," kon­šta­to­va­la ko­mi­sia.

Od jú­la toh­to ro­ku sa bu­dú môcť pod­ľa EK zá­kaz­ní­ci vzdať na ces­tách svoj­ho vnút­roš­tát­ne­ho ope­rá­to­ra a vy­brať si lac­nej­šie roa­min­go­vé služ­by od mies­tne­ho ope­rá­to­ra z cie­ľo­vej kra­ji­ny, ale­bo od kon­ku­ren­čné­ho pos­ky­to­va­te­ľa roa­min­gu v do­mov­skej kra­ji­ne bez to­ho, aby mu­se­li vy­me­niť SIM kar­tu. Umož­nia to pra­vid­lá, kto­ré sa pri­ja­li v ro­ku 2012.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter