O spôsobe predaja Slovak Telekomu sa zatiaľ nerozhodlo

Ter­mín, spô­sob, ani ce­na pre­da­ja zvyš­ných ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu eš­te nie sú zná­me. Ako in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR Mi­riam Žia­ko­vá, po pod­pi­se me­mo­ran­da o po­ro­zu­me­ní bu­de te­raz nas­le­do­vať vý­ber in­ves­tič­nej ban­ky slo­ven­ský­mi ak­cio­nár­mi. In­ves­tič­ná ban­ka bu­de ria­diť ce­lý pro­ces a po­mô­že prip­ra­viť sa­mot­nú spo­loč­nosť na pro­ces pre­da­ja ak­cií.

"Ke­dy k de­fi­ni­tív­ne­mu pre­da­ju po­die­lu dôj­de, dnes ne­mož­no pres­ne de­fi­no­vať. Mož­no ho­vo­riť iba o pred­bež­ných od­ha­doch, ako dl­ho bu­de sa­mot­ný pro­jekt pre­da­ja tr­vať, ale je sna­hou všet­kých strán zreali­zo­vať pre­daj do de­via­tich me­sia­cov od an­ga­žo­va­nia in­ves­tič­nej ban­ky," uvied­la Žia­ko­vá.

Akým spô­so­bom sa na­ko­niec ak­cie pre­da­jú, zos­tá­va pod­ľa FNM pre tú­to chví­ľu ot­vo­re­né. Ak­cio­ná­ri Slo­vak Te­le­ko­mu sa však do­hod­li, že Slo­ven­ská re­pub­li­ka vy­uži­je naj­mo­der­nej­ší spô­sob pre­da­ja, for­mou tzv. Dual track. Zna­me­ná to, že sa pa­ra­lel­ne bu­de pra­co­vať na oboch po­ten­ciál­nych for­mách pre­da­ja - pros­tred­níc­tvom ka­pi­tá­lo­vé­ho tr­hu, ako aj pria­mym pre­da­jom tre­tej stra­ne v me­dzi­ná­rod­nom ten­dri. "Fi­nál­ne roz­hod­nu­tie o me­tó­de pre­da­ja sa uro­bí nás­led­ne, po pries­ku­me tr­hu vy­bra­nou in­ves­tič­nou ban­kou. Vý­sled­ná ce­na bu­de vý­sled­kom tran­spa­ren­tné­ho Dual Track pro­ce­su, ria­de­né­ho re­no­mo­va­nou glo­bál­nou in­ves­tič­nou ban­kou," do­da­la Žia­ko­vá.

Me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní pod­pí­sa­li spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG, SR za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR, FNM a spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a. s. Pod­pi­som me­mo­ran­da sa všet­ky stra­ny do­hod­li na spo­lup­rá­ci pri napĺňa­ní cie­ľov slo­ven­ských ak­cio­ná­rov, pre­dať ak­cie spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. "Me­mo­ran­dum je nad­stav­bou sú­čas­nej ak­cio­nár­skej do­ho­dy a do väč­šie­ho de­tai­lu po­pi­su­je kro­ky spo­loč­né­ho pos­tu­pu pri reali­zá­cii za­mýš­ľa­né­ho pro­jek­tu," vy­svet­li­la Žia­ko­vá. Stra­ny sa do­hod­li na rôz­nych as­pek­toch, ako nap­rík­lad na pred­bež­nom har­mo­nog­ra­me, na spô­so­be a roz­sa­hu sú­čin­nos­ti, kto­rú pos­kyt­nú ak­cio­ná­ri, ale aj sa­mot­ná spo­loč­nosť, na prin­cí­poch ria­de­nia pro­jek­tu a na spô­so­be, akým bu­dú slo­ven­skí ak­cio­ná­ri pre­dá­vať ak­cie.

Zá­stup­co­via štá­tu sa pod­ľa ho­vor­cu mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva Sta­nis­la­va Ju­ri­ko­vi­ča na ro­ko­va­niach s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom do­hod­li na sú­čin­nos­ti pri pre­da­ji cez ka­pi­tá­lo­vý trh. Sa­mot­né me­mo­ran­dum by ma­li zve­rej­niť v naj­bliž­ších dňoch. Mi­nis­ter To­máš Ma­la­tin­ský sa naz­dá­va, že ma­jo­rit­ný ak­cio­nár so zve­rej­ne­ním bu­de súh­la­siť. "In­for­má­ciu o pod­pi­se Me­mo­ran­da zo stra­ny Deutsche Te­le­kom AG má­me pí­som­ne potvr­de­nú, no ori­gi­nál lis­ti­ny ne­bol fy­zic­ky do­ru­če­ný," do­dal Ma­la­tin­ský.

Mi­nis­ter zá­ro­veň od­mie­tol, že by v prí­pa­de pre­da­ja 49-per­cen­tné­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me iš­lo o pri­va­ti­zá­ciu. "Po­va­žu­jem pre­daj pros­tred­níc­tvom bur­zy za naj­tran­spa­ren­tnej­ší spô­sob, kde ce­nu slo­ven­ské­ho po­die­lu navr­hnú pod­ľa si­tuácie na tr­hu po­rad­co­via a in­ves­tič­né ban­ky. Te­raz bu­de nas­le­do­vať vý­ber po­rad­cov a in­ves­tič­ných bánk a štát svoj po­diel mô­že pre­dať do 9 me­sia­cov, pros­tred­níc­tvom tzv. Ini­tial Pub­lic Of­fe­ring (IPO)," uzav­rel Ma­la­tin­ský.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je naj­väč­ší slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Pod znač­kou Te­le­kom po­nú­ka jed­not­liv­com, do­mác­nos­tiam i fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom pro­duk­ty a služ­by pev­nej i mo­bil­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. ST je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Po pri­va­ti­zá­cii v ro­ku 2000 dr­ží väč­ši­no­vý ba­lík ak­cií ST (51 %) Deutsche Te­le­kom AG. Viac než tre­ti­no­vý po­diel (34 %) pat­rí štá­tu, kto­rý za­stu­pu­je MH SR. Zvyš­ných 15 % vlas­tní Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter