Bude sa kvalita mobilného internetu prispôsobovať výške vašej faktúry?

Spo­loč­nosť Am­docs vy­vi­nu­la za­ují­ma­vú tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom v prí­pa­de pot­re­by pris­pô­so­bo­vať do­sah vy­sie­la­ča. Ak sa napr. niek­to­rý VIP zá­kaz­ník dos­ta­ne do ob­las­ti so sla­bým pok­ry­tím, vy­sie­lač mô­že krát­ko­do­bo roz­ší­riť svo­je pok­ry­tie, aby mu pos­ky­tol nep­re­ru­šo­va­ný pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Av­šak na úkor os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov.

Tech­no­ló­gia by ma­la op­ti­ma­li­zo­vať kva­li­tu slu­žieb a v prie­me­re zvý­šiť pok­ry­tie o 10 až 20%. Ná­rast pok­ry­tia však ne­bu­de dl­ho­do­bý, ale iba krát­ko­do­bý - na úkor os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov. Je mož­né, že ope­rá­to­ri ne­bu­dú auto­ma­tic­ky pre­fe­ro­vať zá­kaz­ní­ka, kto­rý pla­tí za mo­bil­né služ­by viac. Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako dy­na­mic­ky up­ra­vo­vať pok­ry­tie. Pre­fe­ro­va­né mô­žu byť napr. niek­to­ré ty­py ap­li­ká­cií. Ope­rá­to­ri mô­žu prio­ri­zo­vať pre­hlia­da­nie webu a sťa­ho­va­nie emai­lov na úkor strea­mo­va­nia vi­dea.

Tak­tiež je mož­né, že ak sa tech­no­ló­gia os­ved­čí, mo­bil­ní ope­rá­to­ri za­čnú pos­ky­to­vať rôz­ne ty­py pau­šá­lov mo­bil­né­ho inter­ne­tu a pou­ží­va­te­lia si bu­dú môcť ok­rem dá­to­vé­ho ba­líč­ka prip­la­tiť aj za dos­tup­nosť a kva­li­tu sie­te. Tech­no­ló­gia by ma­la byť pr­výk­rát otes­to­va­ná v praxi po­čas majstrov­stiev sve­ta vo fut­ba­le v Bra­zí­lii.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter