Telekom už bude za 4G internet v mobile pýtať 4,99 € mesačne

Te­le­kom za­čne pos­ky­to­vať od 16. feb­ruára 2014 služ­bu 4G inter­net za no­vých pod­mie­nok. V sú­čas­nej bez­plat­nej ver­zii bu­de služ­ba zá­kaz­ní­kom deak­ti­vo­va­ná.

Služ­ba 4G inter­net v mo­bi­le, kto­rá zvy­šu­je rých­losť pre­no­su dát maximál­ne na 73 Mb/s (download), resp. 23 Mb/s (up­load) a ob­sa­hu­je aj 1000 MB extra dát, bu­de stáť v ak­cio­vej po­nu­ke 4,99 € me­sač­ne. Za tú­to ce­nu zís­ka zá­kaz­ník služ­bu, ak je ak­tuál­ne via­za­ným zá­kaz­ní­kom na prog­ra­me Hap­py ale­bo Biz­nis Star.

Služ­ba 4G Mo­bil­ný inter­net, kto­rá zvy­šu­je rých­losť pre­no­su dát na mo­de­moch maximál­ne na 73 Mb/s (download), resp. 23 Mb/s (up­load), bu­de stáť v ak­cio­vej po­nu­ke 9,99 € me­sač­ne. Za tú­to ce­nu bu­de služ­ba k dis­po­zí­cii pre všet­kých via­za­ných zá­kaz­ní­kov služ­by Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net.

Ba­líč­ky 4G inter­net v mo­bi­le a 4G Mo­bil­ný inter­net os­tá­va­jú ako dopl­nko­vé, zá­kaz­ník si ich mô­že aj ľu­bo­voľ­ne deak­ti­vo­vať.

Zá­kaz­ní­ci prog­ra­mu Hap­py XXL ma­jú štan­dar­dne k dis­po­zí­cii 5000 MB dát na pre­nos pl­nou rých­los­ťou do 73/23 Mb/s a nás­led­ne bu­dú spo­ma­le­né.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter