Telekom podpísal zmluvu so slovenským startupom Thapir

In­ku­bá­tor hub:raum Kra­kow, vy­tvo­re­ný sku­pi­nou Deutsche Te­le­kom a pod­po­ro­va­ný spo­loč­nos­ťou Slo­vak Te­le­kom, pod­pí­sal zmlu­vu so slo­ven­ským star­tu­pom Tha­pir.

Tha­pir je pô­vod­ný slo­ven­ský star­tup. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia na zá­kla­de geo­lo­kač­nej tech­no­ló­gie auto­ma­tic­ky vy­hľa­dá­va uda­los­ti, kto­ré sa ude­jú v lo­ka­li­te pou­ží­va­te­ľa v naj­bliž­šom ča­se. Mô­že ísť o kon­cer­ty, di­va­del­né pred­sta­ve­nia, špor­to­vé zá­pa­sy, ale aj ak­tuál­ne pre­bie­ha­jú­ce zľa­vy ale­bo ak­cie. Spre­vá­dza uda­los­ťa­mi v oko­lí nie­len v slo­ven­ských, ale aj európ­skych či sve­to­vých veľ­ko­mes­tách. Ok­rem pod­rob­ných in­for­má­cií o ak­ciách umož­ňu­je aj na­vi­gá­ciu k mies­tu ko­na­nia či vy­hľa­dá­va­nie uda­los­tí na zá­kla­de za­da­nej ad­re­sy. V sú­čas­nos­ti je k dis­po­zí­cii ver­zia pre ope­rač­ný sys­tém iOS.

Mar­tin Hor­váth, spo­lu­zak­la­da­teľ a CEO Tha­pir: „Zís­kať pre náš pro­jekt na­toľ­ko sil­né­ho par­tne­ra, ako je Slo­vak Te­le­kom, zna­me­ná pre nás úžas­né mož­nos­ti vy­uži­tia syn­er­gií na na­šom do­má­com tr­hu, pod­po­ru pri vý­vo­ji pro­duk­tu, ale aj príl­eži­tosť vstú­piť na za­hra­nič­né tr­hy s pô­sob­nos­ťou sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom."

Sú­čas­ťou do­ho­dy je plá­no­va­né roz­ší­re­nie ap­li­ká­cie aj na plat­for­mu An­droid. Slo­vak Te­le­kom za­bez­pe­čí pod­po­ru, mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty a pos­kyt­ne svo­je know-how. V bu­dúc­nos­ti sa ot­vá­ra­jú ďal­šie mož­nos­ti na pre­po­je­nie služ­by s exis­tu­jú­ci­mi pro­duk­tmi Slo­vak Te­le­ko­mu.

Pe­ter He­lexa, se­nior ma­na­žér stra­té­gie a roz­vo­ja no­vé­ho pod­ni­ka­nia v Slo­vak Te­le­kom: „Slo­vak Te­le­kom plá­nu­je ďa­lej pod­po­ro­vať za­čí­na­jú­ce slo­ven­ské fir­my a star­tu­py. Stre­tá­va­me sa u nás s množ­stvom ši­kov­ných mla­dých ľu­dí, kto­rí ma­jú skve­lé ná­pa­dy a chuť reali­zo­vať ich vo väč­šom roz­sa­hu. Chce­me im po­núk­nuť tú­to mož­nosť spo­lu s na­ši­mi skú­se­nos­ťa­mi, know-how, mar­ke­tin­go­vou si­lou a fi­nan­co­va­ním, aby moh­li reali­zo­vať svo­je ví­zie."

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter