Telekom prináša manažment firemných vozidiel vrátane sledovania spotreby pohonných hmôt

Te­le­kom roz­ši­ru­je po­nu­ku svo­jich ICT rie­še­ní a pri­ná­ša vzdia­le­ný ma­naž­ment fi­rem­ných vo­zi­diel pod náz­vom Te­le­kom Fleet.

Te­le­kom Fleet pred­sta­vu­je sys­tém sprá­vy, kon­tro­ly a mo­ni­to­ro­va­nia vo­zid­lo­vé­ho par­ku a bi­lan­cie po­hon­ných hmôt no­vej ge­ne­rá­cie. Rie­še­nie je pos­ta­ve­né na mo­ni­to­ro­va­com sys­té­me GPS, sys­té­me sle­do­va­nia ko­lo­be­hu a bi­lan­cie pa­li­va v kom­bi­ná­cii s mo­bil­ný­mi dá­to­vý­mi služ­ba­mi Te­le­ko­mu. Služ­ba Te­le­kom Fleet je ov­lá­da­teľ­ná cez webo­vé roz­hra­nie pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­ča ale­bo aké­ho­koľ­vek mo­bil­né­ho za­ria­de­nia.

telekom-fleet-rozhranie.jpg

Zá­kaz­ník po­mo­cou Te­le­kom Flee­tu zís­ka pod­rob­ný preh­ľad o po­hy­be vo­zi­diel v reál­nom ča­se, sle­do­va­nie spot­re­by po­hon­ných hmôt a auto­ma­tic­ké ge­ne­ro­va­nie kni­hy jázd. Me­dzi hlav­né prí­no­sy rie­še­nia pat­rí ús­po­ra nák­la­dov na pre­vádz­ku auto­par­ku, ús­po­ra ča­su pri ad­mi­nis­trá­cii kni­hy jázd, zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a vy­ťa­že­nos­ti jed­not­li­vých vo­zi­diel, ale aj mož­nosť pris­pô­so­be­nia re­por­tin­gu jázd, vo­zi­diel a vo­di­čov pod­ľa po­žia­da­viek zá­kaz­ní­ka.

Zá­kaz­ník do sys­té­mu vstu­pu­je pros­tred­níc­tvom preh­ľad­nej webo­vej ap­li­ká­cie - úda­je sú zob­ra­zo­va­né v reál­nom ča­se a mož­no ich sle­do­vať aj pros­tred­níc­tvom tab­le­tu a smar­tfó­nu. Zá­kaz­níc­ke úda­je sú bez­peč­ne ulo­že­né na úze­mí Slo­ven­ska v rám­ci služ­by Te­le­kom­Cloud.

Služ­ba je ur­če­ná pre všet­ky ty­py fi­riem - od pod­ni­ka­te­ľov s nie­koľ­ký­mi auta­mi až po veľ­ké spo­loč­nos­ti s roz­sia­hlym vo­zid­lo­vým par­kom. Ok­rem osob­ných a nák­lad­ných vo­zi­diel je vhod­ná na ma­naž­ment auto­bu­so­vej a že­lez­nič­nej dop­ra­vy, prí­pad­ne stro­jov. Me­dzi dopl­nko­vé fun­kcie pat­rí nap­rík­lad pa­li­vo­mer, iden­ti­fi­ká­cia vo­di­ča, na­vi­gá­cia ale­bo pre­pí­nač slu­žob­nej a súk­rom­nej jaz­dy.

Dô­le­ži­tá vý­ho­da je ot­vo­re­nosť plat­for­my, keď­že Te­le­kom v spo­lup­rá­ci s par­tne­rom do­ká­že in­teg­ro­vať ap­li­ká­ciu s inter­ný­mi sys­té­ma­mi zá­kaz­ní­ka. Ap­li­ká­cia po­nú­ka viac ako 100 ty­pov re­por­tov, v prí­pa­de pot­re­by je Te­le­kom na­vy­še schop­ný na po­žia­da­nie vy­tvo­riť zá­kaz­ní­ko­vi re­por­ting pod­ľa je­ho po­žia­da­viek.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter