Swan chce odštartovať komerčnú 4G sieť v druhom polroku

swan_4g.jpg Štvr­tý te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Swan plá­nu­je od­štar­to­vať ko­mer­čnú pre­vádz­ku svo­jej 4G sie­te v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka. "Má­me prip­ra­ve­ný biz­nis plán a vie­me, ako vy­užiť zís­ka­né frek­ven­cie," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Swan Mi­ros­lav Stre­čan­ský. Po­ra­die lo­ka­lít, v kto­rých Swan spus­tí služ­by, pod­ľa ne­ho bu­de zá­vi­sieť od ich tr­ho­vé­ho po­ten­ciá­lu a tech­nic­kých mož­nos­tí.

Swan v auk­cii re­gu­lač­né­ho úra­du vy­sú­ťa­žil dva 15 MHz blo­ky v pás­me 1 800 MHz, za kto­ré štá­tu za­pla­til 6,6 mil. eur. Ope­rá­tor ni­mi plá­nu­je pok­ryť mes­tské ag­lo­me­rá­cie. Pre do­siah­nu­tie ce­lop­loš­né­ho pok­ry­tia mô­že Swan vy­užiť prá­vo na ná­rod­ný roa­ming, kto­ré je za­kot­ve­né v pod­mien­kach ten­dra.

Ví­ťaz­mi auk­cie re­gu­lač­né­ho úra­du bo­li aj Slo­vak Te­le­kom, kto­rý za frek­ven­cie za­pla­til 60,8 mil. eur, Oran­ge vy­sú­ťa­žil frek­ven­cie za 56,14 mil. eur a O2 za frek­ven­cie štá­tu za­pla­til 40,3 mil. eur. Slo­vak Te­le­kom za­čal s pre­vádz­kou 4G už v no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka a v sú­čas­nos­ti frek­ven­cia­mi v pás­me 1 800 MHz pok­rý­va 31 miest a oko­li­tých ob­cí.

V ob­me­dze­nom roz­sa­hu ho pre­vádz­ku­je aj O2, kto­ré ho po­nú­ka v Ber­no­lá­ko­ve, Ivan­ke pri Du­na­ji a Zá­le­sí. Pod­ľa pod­mie­nok vy­da­nej li­cen­cie mu­sia všet­ci ope­rá­to­ri vy­dra­že­né frek­ven­cie za­čať vy­uží­vať do 8. jú­la toh­to ro­ka.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter