Mobilný operátori už môžu začať budovať sieť 4G, štvrtým bude SWAN

Šty­ria ope­rá­to­ri už mô­žu za­čať bu­do­vať sieť štvr­tej ge­ne­rá­cie, zná­mu aj pod ozna­če­ním 4G ale­bo LTE. Tá je vhod­ná pre­dov­šet­kým pre veľ­mi rých­ly bez­drô­to­vý pre­nos dát. Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb im už to­tiž ofi­ciál­ne vy­dal po­vo­le­nia na pou­ží­va­nie frek­ven­cií pre 4G. Po­vo­le­nia na pou­ží­va­nie frek­ven­cií sú už aj prá­vop­lat­né, všet­ci ope­rá­to­ri sa to­tiž vzda­li mož­nos­ti po­da­nia roz­kla­du. Rých­ly mo­bil­ný inter­net tak bu­dú môcť do svo­jej po­nu­ky za­ra­diť Slo­vak Te­le­kom, Oran­ge, O2 a štvr­tý ope­rá­tor Swan.

Štát v auk­cii vy­dra­žil všet­ky po­nú­ka­né blo­ky. Od ope­rá­to­rov zís­kal spo­lu 163,9 mil. eur, čo je prib­liž­ne o 11 % viac, ako bol sú­čet vy­vo­lá­va­cích cien. Ope­rá­tor O2 za frek­ven­cie za­pla­til 40,3 mil. eur, Slo­vak Te­le­kom až 60,85 mil. eur. "Prí­jem­ným prek­va­pe­ním je vstup štvr­té­ho ope­rá­to­ra, čo by sa ma­lo pre­ja­viť v rých­lom na­sa­de­ní no­vých tech­no­ló­gií a v ce­no­vo dos­tup­ných služ­bách pre ob­ča­nov," oko­men­to­val vý­sled­ky auk­cie po­ve­re­ný pred­se­da re­gu­lač­né­ho úra­du La­dis­lav Mi­kuš. "Už pred auk­ciou a po­čas auk­cie účas­tní­ci auk­cie za­ča­li bu­do­vať no­vé sie­te, pre­to oča­ká­va­me, že roz­vo­jo­vé kri­té­riá bu­dú spl­ne­né pred sta­no­ve­ný­mi ter­mín­mi," skon­šta­to­val. 

Ví­ťa­zi, kto­rí vziš­li z auk­cie frek­ven­cií, sa to­tiž mu­se­li re­gu­lá­to­ro­vi za­via­zať, že pás­ma­mi 800 Mhz a 1 800 Mhz pok­ry­jú as­poň štvr­ti­nu oby­va­teľ­stva už do kon­ca ro­ka 2015. Pás­mom 2 600 MHz, kto­ré je vhod­né pre­dov­šet­kým pre hus­to za­sta­va­né ob­las­ti, ale aj pre hra­nič­né ob­las­ti akou je nap­rík­lad Bra­tis­la­va, bu­dú mu­sieť do kon­ca ro­ka 2015 pok­ryť mi­ni­mál­ne de­sa­ti­nu oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Pok­ry­tie sa má pod­ľa kri­té­rií re­gu­lač­né­ho úra­du v nas­le­du­jú­cich ro­koch ďa­lej zvy­šo­vať.

Re­gu­lá­tor ur­čil aj mi­ni­mál­ne rých­los­ti. Tie ma­jú pred­sta­vo­vať as­poň 2 Mbit/s pre downlink a 256 kbit/s pre up­link. Ďal­šou pod­mien­kou re­gu­lá­to­ra je ná­rod­ný roa­ming. To zna­me­ná, že ví­ťa­zi auk­cie bu­dú mu­sieť os­tat­ným ope­rá­to­rom pos­kyt­núť prís­tup k svo­jej sie­ti. Pod­mien­ka je však ob­me­dze­ná len na pás­ma 900 a 1 800 MHz.

Oran­ge v auk­cii zís­kal dva 10 MHz blo­ky v pás­me 800 MHz, dva 4,8 MHz blo­ky v pás­me 1 800 MHz a dva 30 MHz blo­ky v pás­me 2 600 MHz. Slo­vak Te­le­kom vy­dra­žil dva 10 MHz blo­ky v pás­me 800 MHz, dva 40 MHz blo­ky v pás­me 2 600 MHz FDD a 50 MHz v pás­me 2 600 MHz TDD. O2 zís­ka­lo dva 10 MHz blo­ky v pás­me 800 MHz, a dva 0,6 MHz blo­ky v pás­me 1 800 MHz. Štvr­tý ope­rá­tor Swan vy­dra­žil naj­me­nej, v auk­cii zís­kal dva 15 MHz blo­ky v pás­me 1 800 MHz.

Pás­mo 2 600 MHz je vhod­né pre­dov­šet­kým pre rých­ly pre­nos veľ­ké­ho množ­stva dát, ne­ho­dí sa však na pok­ry­tie veľ­kých úze­mí. Naj­lep­šie sa pre­to dá vy­užiť v mes­tách a iných hus­to obý­va­ných ob­las­tiach. Na dru­hej stra­ne, 800 MHz pás­mo je vhod­né hlav­ne na bu­do­va­nie pok­ry­tia v od­ľah­lých ob­las­tiach.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter