Slovak Telekom spúšťa platby NFC prostredníctvom služby MyWallet mobilná peňaženka

Slo­vak Te­le­kom, ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku, pred­sta­vu­je ďal­ší tech­no­lo­gic­ky a evo­luč­ný krok na ma­so­vú ak­cep­tá­ciu mo­bil­ných slu­žieb NFC. Pros­tred­níc­tvom im­ple­men­tá­cie tzv. infra­štruk­tú­ry TSM (Trus­ted Servic­e Ma­na­ger) pri­ná­ša množ­stvo vý­hod op­ro­ti skôr uve­de­ným per­so­na­li­zo­va­ným rie­še­niam.

Rie­še­nie od Te­le­ko­mu umož­ňu­je ban­kám a ďal­ším pre­vádz­ko­va­te­ľom vy­dá­vať a ma­na­žo­vať ži­vot­ný cyk­lus ka­riet na di­aľ­ku (Over the air). Ban­ka tak vie na di­aľ­ku vy­dať no­vú kar­tu bez to­ho, aby zá­kaz­ník mu­sel nav­ští­viť po­boč­ku ale­bo me­niť SIM kar­tu po skon­če­ní plat­nos­ti pla­tob­nej kar­ty. Jed­not­li­vé služ­by ale­bo kar­ty mož­no na di­aľ­ku za­blo­ko­vať či deak­ti­vo­vať, prí­pad­ne ak­tua­li­zo­vať.

MyWallet mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka

MyWallet je pr­vá via­cú­če­lo­vá mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka NFC na slo­ven­skom tr­hu, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­vať služ­by z fy­zic­kej pe­ňa­žen­ky pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu. V pr­vej fá­ze je za­me­ra­ná na naj­pou­ží­va­nej­šiu služ­bu z pe­ňa­žen­ky - plat­bu. Pr­vá pla­tob­ná kar­ta, kto­rú mož­no v MyWallet mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke ak­ti­vo­vať, je pred­pla­te­ná do­bí­ja­cia pla­tob­ná kar­ta MyWallet Card. V ro­ku 2014 bu­dú pri­bú­dať pla­tob­né kar­ty slo­ven­ských bánk, s kto­rý­mi Slo­vak Te­le­kom v sú­čas­nos­ti ro­ku­je a spúš­ťa im­ple­men­tač­né pro­jek­ty.

V blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de mož­né po­mo­cou mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky di­gi­tál­ne uk­la­dať a vy­uží­vať aj ďal­šie kar­ty, ako ver­nos­tné kar­ty ob­chod­ných re­ťaz­cov, zľa­vo­vé ku­pó­ny na pro­duk­ty ale­bo služ­by, vstup­né kar­ty do bu­dov, vstu­pen­ky na po­du­ja­tia či tran­spor­tné kar­ty.

Služ­ba sa dá vy­uží­vať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie MyWallet na mo­bil­nom te­le­fó­ne kom­pa­ti­bil­nom s NFC so špe­ciál­nou NFC SIM kar­tou. Ap­li­ká­cia bu­de voľ­ne stiah­nu­teľ­ná z ob­cho­du Goog­le Play (ap­li­ká­cia je vi­di­teľ­ná len pre te­le­fó­ny s NFC, pri­čom po­čas tes­to­va­cej pre­vádz­ky sa zob­ra­zí iba prih­lá­se­ným be­ta pou­ží­va­te­ľom). NFC SIM kar­ty, kto­ré bu­de Te­le­kom dis­tri­buo­vať, zá­ro­veň pod­po­ru­jú sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (LTE). Zoz­nam pod­po­ro­va­ných te­le­fó­nov s ak­tua­li­zo­va­ným fir­mvé­rom mož­no náj­sť na strán­ke www.te­le­kom.sk/mywallet.

MyWallet Card pla­tob­ná kar­ta

Pr­vá pla­tob­ná kar­ta, kto­rá je dos­tup­ná v MyWallet mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke, je MyWallet Card. Ide o pred­pla­te­nú do­bí­ja­ciu pla­tob­nú kar­tu Mas­ter­Card, kto­rú pos­ky­tu­je spo­loč­nosť Clic­kan­dBuy (ses­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­ko­mu). Kar­tu si mož­no vy­žia­dať pros­tred­níc­tvom on-li­ne for­mu­lá­ra, pri­čom sa do nie­koľ­kých de­sia­tok mi­nút ak­ti­vu­je v MyWallet. Nás­led­né ju mož­no do­biť ban­ko­vým pre­vo­dom - zá­kaz­ník te­da mi­nie len toľ­ko pe­ňa­zí, koľ­ko pred­tým na kar­tu vlo­žil.

Po ak­ti­vo­va­ní a do­bi­tí kar­ty MyWallet Card sa dá mo­bil­ný te­le­fón pou­ží­vať ako štan­dar­dná bez­kon­tak­tná pla­tob­ná kar­ta a za­pla­tiť je­ho pril­ože­ním na bez­kon­takt­ný pla­tob­ný ter­mi­nál pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu Pay­Pass (viac ako 30 000 ter­mi­ná­lov na Slo­ven­sku). Sú tak za­cho­va­né vý­ho­dy bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ka­riet bez nut­nos­ti hľa­da­nia pe­ňa­žen­ky či pla­tob­ných ka­riet - na všet­ko pos­ta­čí smar­tfón, kto­rý je stá­le po­ru­ke.

Ko­mer­čná be­ta pre­vádz­ka

Pred ma­so­vým na­sa­de­ním služ­by Te­le­kom spúš­ťa pro­duk­čnú be­ta pre­vádz­ku v rám­ci be­ta tes­to­va­nia s vy­bra­ný­mi zá­kaz­ník­mi. Slo­vak Te­le­kom a Clic­kan­dBuy od 27. 12. 2013 spúš­ťa­jú služ­by MyWallet mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka a MyWallet Card do ko­mer­čnej pre­vádz­ky a za­čí­na­jú pria­mo os­lo­vo­vať vy­bra­ných zá­kaz­ní­kov.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí ma­jú kom­pa­ti­bil­ný NFC te­le­fón a zá­ujem za­po­jiť sa, sa mô­žu za­re­gis­tro­vať na strán­ke te­le­kom.sk/mywallet. Úpl­nú pre­vádz­ku služ­by mož­no oča­ká­vať v prie­be­hu pr­vé­ho kvar­tá­la ro­ka 2014.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter