Sieť LTE ST: Za päť týždňov pokrytá takmer štvrtina populácie a 31 miest

Po štar­te pl­no­hod­not­nej ce­los­lo­ven­skej pre­vádz­ky 4G sie­te (LTE) 15. no­vem­bra 2013 v pia­tich mes­tách pri­chá­dza Slo­vak Te­le­kom s ďal­šou vý­znam­nou sprá­vou pre slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov. Pr­vot­ný cieľ pok­ryť 20 % slo­ven­skej po­pu­lá­cie do po­lo­vi­ce feb­ruára 2014 bol spl­ne­ný už za päť týž­dňov. Slo­vak Te­le­kom na­vy­še svo­ju am­bí­ciu aj prek­ro­čil - sieť LTE ma­lo pred Via­no­ca­mi k dis­po­zí­cii už 23,7 % slo­ven­skej po­pu­lá­cie.

Tri­násť no­vých miest a do­ved­na 31 slo­ven­ských miest + ich oko­lie

Od piat­ka 20. de­cem­bra 2013 pri­bud­lo na ma­pe pok­ry­tia sie­ťou LTE ďal­ších 13 miest: Boj­ni­ce, Brez­no, Ga­lan­ta, Han­dlo­vá, Le­vi­ce, Lip­tov­ský Mi­ku­láš, No­vé Zá­mky, Par­ti­zán­ske, Prie­vi­dza, Spiš­ská No­vá Ves, Ša­ľa, Zvo­len a Žiar nad Hro­nom.

Tie­to mes­tá sa pri­pá­ja­jú k 18 lo­ka­li­tám, kto­ré ma­jú sieť LTE už dl­hší čas - od úvod­nej pä­ti­ce (Tr­na­va, Nit­ra, Ži­li­na, Ban­ská Bys­tri­ca, Pre­šov) bo­la pos­tup­ne sieť in­šta­lo­va­ná do miesť Se­reď, Slád­ko­vi­čo­vo, Bá­nov­ce nad Beb­ra­vou, Dol­ný Ku­bín, Hlo­ho­vec, Hu­men­né, Leo­pol­dov, Mar­tin, No­vé Mes­to nad Vá­hom, Pieš­ťa­ny, Pop­rad, Ru­žom­be­rok a To­poľ­ča­ny.

Na vy­uži­tie LTE v smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te tre­ba mať ak­ti­vo­va­ný ba­lí­ček 4G inter­net v mo­bi­le, kto­rý zá­kaz­ní­ko­vi umož­ní vy­užiť až rých­los­ti 73/23 Mb/s a zá­ro­veň mu pri­dá 1000 MB dát. Vy­užiť sa dá od prog­ra­mu Hap­py M, resp. Biz­nis Star ** a do 15. feb­ruára 2014 je vy­uží­va­nie bez­plat­né.

Prog­ram Hap­py XXL má už štan­dar­dne za­hr­nu­tý Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net s 5000 MB dát na vy­uži­tie pl­nou rých­los­ťou v sie­ti LTE.

Na vy­uži­tie LTE v USB mo­de­me tre­ba mať ak­ti­vo­va­ný ba­lí­ček 4G Mo­bil­ný inter­net, kto­rý zá­kaz­ní­ko­vi umož­ní vy­užiť až rých­los­ti 73/23 Mb/s. Aj ten­to ba­lí­ček mož­no vy­uží­vať do 15. feb­ruára 2014 za­dar­mo.

Pa­ra­met­re sie­te

Sieť 4G/LTE Te­le­ko­mu fun­gu­je v pás­me 1800 MHz a po­nú­ka maximál­ne teo­re­tic­ké rých­los­ti na úrov­ni 73 Mb/s na download a 23 Mb/s na up­load.

Sieť 4G/LTE fun­gu­je pa­ra­lel­ne s os­tat­ný­mi sie­ťa­mi; zá­kaz­ník mô­že na svo­jom za­ria­de­ní s pod­po­rou LTE vy­uží­vať aj exis­tu­jú­ce sie­te star­šej ge­ne­rá­cie (2G/3G). Nap­rík­lad pri vy­uží­va­ní svoj­ho prís­tro­ja v 4G sie­ti a pri­ja­tí ho­vo­ru sa zá­kaz­ník Te­le­ko­mu auto­ma­tic­ky prep­ne do sie­te star­šej ge­ne­rá­cie, aby mo­hol vy­užiť hla­so­vú služ­bu.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter