4G v SR: minimálna rýchlosť pripojenia by nemala klesnúť pod 2 Mb ani po prečerpaní dát

Štvr­tý ope­rá­tor pri­šiel, pí­še utor­ňaj­šie vy­da­nie den­ní­ka SME. V auk­cii frek­ven­cií pre 4G sie­te to­tiž us­pe­li šty­ri fir­my, ok­rem sú­čas­ných ope­rá­to­rov aj štvr­tá fir­ma. Jej iden­ti­tu za­tiaľ poz­ná len re­gu­lač­ný úrad, zve­rej­ní ju naj­skôr za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka. Naj­viac frek­ven­cií na rých­le mo­bil­né sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie zís­kal pod­ľa den­ní­ka Te­le­kom. Oran­ge a Te­le­fó­ni­ca zís­ka­li o nie­čo me­nej frek­ven­cií.

Ho­ci sa auk­cia frek­ven­cií skon­či­la pred dvo­ma týž­dňa­mi, žiad­ny z ope­rá­to­rov nech­ce a ani ne­mô­že jej vý­sled­ky ko­men­to­vať, kým ich nez­ve­rej­ní Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR. Úrad ml­čí, pre­to­že mu ply­nie me­sač­ná le­ho­ta na vy­da­nie li­cen­cií pre ús­peš­né fir­my. Až keď bu­dú prá­vop­lat­né, uká­že vý­sled­ky. Keď ope­rá­to­ri prie­beh auk­cie ne­na­pad­nú, ma­lo by to byť za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Auk­cia frek­ven­cií na 4G sieť pri­ne­sie do štát­ne­ho roz­poč­tu viac pe­ňa­zí, ako sa pô­vod­ne oča­ká­va­lo. Sú­čet vy­vo­lá­va­cích cien za 38 rôz­nych frek­ven­cií bol 142,4 mi­lió­na eur, vý­nos z auk­cie sa po­hy­bu­je oko­lo 210 mi­lió­nov eur. Se­dem­de­siat mi­lió­nov eur, kto­ré štát zís­kal auk­ciou na­vy­še, je asi de­sa­ti­na per­cen­tuál­ne­ho bo­du hru­bé­ho do­má­ce­ho pro­duk­tu. Asi toľ­ko si Smer sľu­bu­je od za­ve­de­nia mi­ni­mál­nej da­ne pre fir­my. Naj­viac by mal do roz­poč­tu za­pla­tiť Te­le­kom, naj­me­nej štvr­tá ús­peš­ná fir­ma, kto­rej iden­ti­tu za­tiaľ poz­ná len re­gu­lač­ný úrad.

Kto je štvr­tou ús­peš­nou fir­mou, kto­rá zís­ka­la frek­ven­cie na 4G sieť, nech­ce nik z te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu špe­ku­lo­vať. Keď sa auk­cia prip­ra­vo­va­la, o jej pod­mien­ky sa za­ují­ma­li nap­rík­lad fir­my Slo­va­net či Tower­com, kto­rý má mo­no­pol na ší­re­nie te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. Bu­do­vať 4G sieť chcel u nás aj viet­nam­ský ope­rá­tor Viet­tel. "Od mi­nu­lé­ho ro­ka ne­mám o tom­to pro­jek­te in­for­má­cie," po­ve­dal sek­re­tár Slo­ven­sko-viet­nam­skej ob­chod­nej ko­mo­ry Phuong Vo.

Naj­rý­chlej­šie spo­me­dzi ví­ťa­zov by pod­ľa SME do­ká­zal 4G sieť vy­bu­do­vať Te­le­kom. Už dnes to­tiž od­obe­rá pot­reb­né tech­no­ló­gie, sta­či­lo by mu ich za­ve­siť na vy­sie­la­če. S rých­los­ťou vý­stav­by no­vej sie­te by ne­ma­li mať prob­lém Oran­ge ani Te­le­fó­ni­ca O2. Pri O2 je ri­zi­ko, že no­vý ma­ji­teľ Petr Kellner, kto­rý má fir­mu preb­rať za­čiat­kom ro­ka, bu­de šet­riť a ne­dá jej dosť pe­ňa­zí na roz­beh no­vej sie­te.

V li­cen­ciách bu­dú mať ús­peš­né fir­my na­pí­sa­né, že no­vou 4G sie­ťou mu­sia pok­ryť do kon­ca ro­ka 2015 naj­me­nej štvr­ti­nu po­pu­lá­cie. Mu­sia ju pos­ky­to­vať aj tak­zva­ným vir­tuál­nym ope­rá­to­rom, ako sú dnes Tes­co Mo­bi­le či Fun­Fón. Re­gu­lač­ný úrad v li­cen­cii na­dik­tu­je mi­ni­mál­nu rých­losť pri­po­je­nia, pod ňu by ne­ma­la rých­losť pad­núť ani vte­dy, keď zá­kaz­ník pre­čer­pá pred­pla­te­né dá­ta. Mi­ni­mál­na rých­losť sťa­ho­va­nia by ma­la byť dva me­ga­bi­ty za se­kun­du.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter