Slovak Telekom od piatka odštartuje komerčnú prevádzku LTE

Ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom od piat­ka od­štar­tu­je ko­mer­čnú pre­vádz­ku sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie, zná­mej aj pod ozna­če­nia­mi 4G či LTE. Tá je vhod­ná naj­mä na veľ­mi rých­ly pre­nos úda­jov. V pr­vej fá­ze bu­de dos­tup­ná v pl­no­hod­not­nej pre­vádz­ke v Tr­na­ve, Nit­re, Ži­li­ne, Ban­skej Bys­tri­ci a Pre­šo­ve. Ope­rá­tor to ozná­mil na štvr­tko­vej tla­čo­vej be­se­de.

Slo­vak Te­le­kom plá­nu­je pok­ryť sie­ťou štvr­tej ge­ne­rá­cie v pr­vých troch me­sia­coch zhru­ba 20 % oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. "Sme ob­me­dze­ní tech­no­lo­gic­ky, pre­to­že v tom­to frek­ven­čnom pás­me ne­mô­že­me pok­rý­vať ob­las­ti blíz­ko hra­níc," vy­svet­lil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­vak Te­le­ko­mu Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pre­čo 4G za­tiaľ ne­pok­ry­je ďal­šie veľ­ké mes­tá ako Bra­tis­la­vu, Tren­čín a Ko­ši­ce.

Pri­po­je­nie bu­de fun­go­vať na frek­ven­cii 1 800 MHz. Teo­re­tic­ké maximum pre download bu­de 73 Mbps a pre up­load 23 Mbps. "3G je stá­le na­ša do­mi­nan­tná tech­no­ló­gia. LTE je lo­gic­ky ďal­ším kro­kom," uzav­rel Ma­jo­roš. Rých­le pri­po­je­nie bu­de ur­če­né pri­már­ne pre te­le­fó­ny a tab­le­ty, dos­tup­né bu­dú aj USB mo­de­my.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter