Ktoré technológie uspokoja firmy s nadštandardnými požiadavkami na dátové služby?

Nie kaž­dý fi­rem­ný zá­kaz­ník si vy­sta­čí s vlas­tnou eter­ne­to­vou sie­ťou a ob­sta­rož­ným server­om, po­cho­va­ným v tem­nom zá­ku­tí spo­loč­nos­ti. Fir­my, kto­ré ma­jú nap­rík­lad viac po­bo­čiek po ce­lej re­pub­li­ke, pot­re­bu­jú pre­ná­šať veľ­ké ob­je­my dát do za­hra­ni­čia ale­bo im zá­le­ží na po­sil­ne­nom za­bez­pe­če­ní cit­li­vých dát zá­kaz­ní­kov, mu­sia vo­liť pok­ro­či­lé dá­to­vé rie­še­nia.

Poz­ri­me sa pod­rob­nej­šie na niek­to­ré kon­krét­ne služ­by pre ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov. Aké fir­my tie­to služ­by vy­uží­va­jú a aké na to ma­jú dô­vo­dy?

Pre­ná­jom vlas­tnej vl­no­vej dĺžky

Ná­roč­ným fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom pos­lú­ži tech­no­ló­gia, kto­rá pos­ky­tu­je vô­bec naj­vyš­šiu mož­nú pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu. Tým sa mys­lí pre­ná­jom vlas­tnej vy­hra­de­nej lam­bdy (vl­no­vej dĺžky, pozn. re­dak­cie). Lam­bda je pre­vádz­ko­va­ná v op­tic­kej sie­ti s tech­no­ló­giou vl­no­vé­ho mul­tip­lexu WDM (Wave­lenght Di­vi­sion Mul­tip­lex).

Tech­no­ló­gia WDM umož­ňu­je v jed­nom op­tic­kom vlák­ne pre­ná­šať ná­sob­ne väč­šie ka­pa­ci­ty, než je bež­né. Op­tic­ký sig­nál sa roz­de­lí pod­ľa prís­luš­nej vl­no­vej dĺžky. Kaž­dá lam­bda po­tom pre­ná­ša dá­ta se­pa­rát­ne bez zní­že­nia rých­los­ti či nao­pak, zvý­še­nia útl­mu op­ro­ti op­tic­ké­mu pre­no­su bez tech­no­ló­gie WDM. WDM ta­kis­to lo­gic­ky zni­žu­je ná­ro­ky na po­čet op­tic­kých káb­lov, a te­da aj nák­la­dy na pre­no­so­vú infra­štruk­tú­ru. V roz­ší­re­ných op­tic­kých sie­ťach s tech­no­ló­giou DWDM (zhus­te­ný vl­no­vý mul­tip­lex) umož­ňu­je tra­sa pre­ná­šať ka­pa­ci­ty až 120 ka­ná­lov.

Väč­ši­na ope­rá­to­rov má DWDM im­ple­men­to­va­ný vo va­rian­te, kto­rý umož­ňu­je pos­ky­to­vať na jed­not­li­vých vl­no­vých dĺžkach služ­by s ka­pa­ci­tou n *10 Gbit/s. Nov­šie sys­té­my umož­ňu­jú až n *40 Gbit/s ale­bo n *100 Gbit/s. O za­cho­va­nie stá­le­ho sig­ná­lu sa sta­ra­jú zo­sil­ňo­va­če po ce­lej dĺžke dá­to­vej tra­sy.

Pre ko­ho je tech­no­ló­gia vhod­ná?

Služ­ba umož­ňu­je pre­ná­šať v krát­kom ča­se dá­to­vé to­ky s mi­ni­mál­nym ones­ko­re­ním z bo­du A do bo­du B. Bež­ná fir­ma tie­to ka­pa­ci­ty väč­ši­nou ani zďa­le­ka ne­vy­čer­pá. Nao­pak, kto de­di­ko­va­nou lam­bdu v op­tic­kej sie­ti vy­uži­je, sú nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti, kto­ré pot­re­bu­jú pre­ná­šať veľ­ké množ­stvo dát me­dzi za­hra­nič­nou „mat­kou" a lo­kál­nym za­stú­pe­ním, te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my, ISP ale­bo pos­ky­to­va­te­lia ob­sa­hu.
Me­dzi­ná­rod­ne tú­to služ­bu vy­uží­va­jú vo väč­šej mie­re nap­rík­lad ho­lan­dský KPN či poľ­ský EXATEL.

ICTM_datove-sluzby-pro-narocne_1.jpg

sché­ma služ­by

MPLS L3VPN - uni­ver­zál­ne rie­še­nie pre dá­ta, hlas, vi­deo aj inter­net

Služ­ba kom­bi­nu­je vý­ho­dy vir­tuál­nych pri­vát­nych sie­tí a roz­ší­re­né štan­dar­di­zo­va­né tech­no­ló­gie za­lo­že­né na pro­to­ko­le MPLS (Mul­tip­ro­to­col La­bel Swit­ching). MPLS ze­fek­tív­ňu­je dá­to­vé pre­no­sy vďa­ka to­mu, že jed­not­li­vým dá­to­vým pa­ke­tom pri­ra­ďu­je štít­ky (la­be­ly). Dá­ta sú po­tom sme­ro­va­né pod­ľa tých­to štít­kov na­mies­to nut­nos­ti forwar­do­va­nia na zá­kla­de skú­ma­nia ob­sa­hu pa­ke­tov, forwar­do­va­nie dát je tak ná­sob­ne rých­lej­šie.

MPLS L3VPN je vďa­ka svo­jej ľah­kej im­ple­men­tá­ciu do bež­né­ho ICT pros­tre­dia a ši­ro­kým mož­nos­tiam pou­ži­tia vhod­né na pok­ry­tie po­trieb hla­so­vej, dá­to­vej i vi­deo­ko­mu­ni­ká­cie. Vy­uži­tie pro­to­ko­lu MPLS na dá­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu je pev­ne etab­lo­va­ným glo­bál­nym štan­dar­dom roz­sia­hlych ko­mu­ni­kač­ných sie­tí, čo za­is­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s no­vo vy­ví­ja­ný­mi IT ap­li­ká­cia­mi.

MPLS L3VPN pos­ky­tu­je to­po­ló­giu full mesh (ko­mu­ni­ká­cia kaž­dé­ho s kaž­dým), umož­ní te­da ľah­ko a efek­tív­ne pre­po­jiť všet­ky fi­rem­né po­boč­ky do je­di­nej pri­vát­nej sie­te. Tá­to sieť mô­že vý­raz­ne zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na spo­ľah­li­vú ko­mu­ni­ká­ciu vnút­ri fir­my. Me­dzi vý­ho­dy toh­to spô­so­bu pri­po­je­nia pat­rí aj bez­peč­nosť dát.

Prís­tup do inter­ne­tu je reali­zo­va­ný iba z jed­né­ho bo­du, od­pa­dá tak ne­vyh­nut­nosť „strá­žiť" po­čí­ta­če a za­ria­de­nia všet­kých za­mes­tnan­cov/po­bo­čiek. Tech­no­ló­giu mož­no vy­užiť v mno­hých va­rian­toch, od­liš­ných naj­mä ka­pa­ci­tou lin­ky a pa­ra­met­ra­mi za­ria­de­ní, a to na op­tic­kých, me­ta­lic­kých i bez­drô­to­vých pre­no­so­vých tech­no­ló­giách. Veľ­mi čas­to sa vy­uží­va rie­še­nie zá­lo­ho­va­ných li­niek, kde ako zá­lož­ný va­riant mož­no vy­užiť nap­rík­lad lac­né pri­po­je­nie ADSL.

Pre ko­ho je tech­no­ló­gia vhod­ná?

Služ­ba MPLS VPN je vďa­ka svo­jej flexibi­li­te a roz­sa­hu ur­če­ná veľ­kým, stred­ným aj ma­lým fir­mám, kto­ré si nech­cú lá­mať hla­vu s im­ple­men­tá­ciou či nák­lad­ným pris­pô­so­bo­va­ním svo­jej do­te­raj­šej IT infra­štruk­tú­ry. Ne­vyh­nut­nou pod­mien­kou sú as­poň dve po­boč­ky. Služ­ba je vhod­ná na pre­po­je­nie lo­kál­nych po­čí­ta­čo­vých sie­tí, ap­li­ká­cií či hos­tin­go­vých cen­tier s mož­nos­ťou kom­bi­ná­cie dá­to­vej, hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cie, vi­deo­ko­mu­ni­ká­cie aj inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie v rám­ci jed­nej prí­poj­ky.

Pok­ro­či­lé za­bez­pe­če­nie pre­ná­ša­ných dát vďa­ka IP­sec VPN

Ide o roz­ší­re­nie štan­dar­dné­ho pro­to­ko­lu IP, za­lo­že­né na prís­nej­šej auten­ti­zá­cii a šif­ro­va­ní pre­ná­ša­ných dát. IP­SEC VPN umož­ní vy­užiť kla­sic­kú prí­poj­ku do inter­ne­tu vo via­ce­rých po­boč­kách ako pl­no­hod­not­nú za­bez­pe­če­nú pri­vát­nu sieť. Po­boč­ky v rám­ci tej­to sie­te ko­mu­ni­ku­jú kaž­dá s kaž­dou na zá­kla­de kla­sic­ké­ho pro­to­ko­lu IP. Na pre­chod dát je vy­uži­tá sieť inter­net, dá­ta cez ňu prú­dia šif­ro­va­ným tu­ne­lom. Po­čas pre­no­su tak ne­mô­že dôjsť k ich roz­lúš­te­niu ani zme­nám. Vďa­ka tech­no­ló­gii IP­sec VPN te­da mô­žu byť fi­rem­né po­boč­ky pl­no­hod­not­ne pri­po­je­né kde­koľ­vek na sve­te bez to­ho, aby IT tech­ni­ci mu­se­li rie­šiť ich za­bez­pe­če­nie.

Ďal­šie vy­uži­tie pro­to­ko­lu IP­sec je mož­nosť vzdia­le­né­ho prís­tu­pu do sie­te pre jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov z ich po­čí­ta­čov. Na kon­cen­trá­to­re VPN pos­ky­to­va­te­ľa služ­by MPLS VPN mož­no na­kon­fi­gu­ro­vať prís­tup pre jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Tí sa do sie­te pri­po­ja jed­no­du­cho tým, že na svo­jom po­čí­ta­či ak­ti­vu­jú klien­ta, kto­rý nad­via­že tu­nel IP­sec ku kon­cen­trá­to­ru VPN, a po­tom už mô­žu pra­co­vať s ap­li­ká­cia­mi vo vnú­tor­nej sie­ti pos­ky­to­va­te­ľa. Mož­nosť vzdia­le­né­ho prís­tu­pu pri­tom mô­že byť ob­me­dze­ná iba do de­fi­no­va­ných seg­men­tov sie­te, aby sa zní­ži­lo ri­zi­ko úni­ku cit­li­vých dát. V praxi to mô­že zna­me­nať nap­rík­lad to, že sa za­mes­tnan­ci mô­žu dos­tať k fi­rem­né­mu e-mai­lu, ale ne­mô­žu pris­tu­po­vať na zdie­ľa­né dis­ky s dô­le­ži­tý­mi fi­rem­ný­mi dá­ta­mi.

Pre­ná­jom IT infra­štruk­tú­ry v dá­to­vom cen­tre

Umies­tňo­va­nie IT infra­štruk­tú­ry do dá­to­vých cen­tier je trend, kto­rý vy­uží­va stá­le viac fi­riem. Pre­vádz­ko­va­nie server­ovn­í v jed­not­li­vých po­boč­kách je z hľa­dis­ka sprá­vy server­ov a ap­li­ká­cií noč­nou mo­rou. Server­y v po­boč­kách tre­ba v le­te kli­ma­ti­zo­vať, rie­šiť ich sprá­vu, za­bez­pe­če­nie a po ča­se aj ob­no­vu. Za­is­te­nie ho­ci len zá­lo­ho­va­né­ho na­pá­ja­nia je na mno­hých mies­tach prak­tic­ky ne­mož­né.

Server­y sú v rám­ci DC udr­žia­va­né v nep­retr­ži­tom cho­de v op­ti­mál­nych pod­mien­kach. Umies­tne­nie kľú­čo­vej server­ov­ej infra­štruk­tú­ry do dá­to­vé­ho cen­tra umož­ní, aby server­y bo­li dos­tup­nej­šie a ma­li k dis­po­zí­cii tak­mer neob­me­dze­nú ko­nek­ti­vi­tu na ko­mu­ni­ká­ciu do inter­ne­tu aj do sie­te zá­kaz­ní­ka. Efek­ti­vi­ta pre­vádz­ky sa dá zvý­šiť, ak sa na server­och vy­uži­je vir­tua­li­zá­cia, prí­pad­ne ne­ja­ká for­ma clou­do­vej ar­chi­tek­tú­ry. Po pre­su­ne server­ov do dá­to­vých cen­tier mô­žu v po­boč­kách zos­tať iba pra­cov­né sta­ni­ce. Za­mes­tnan­ci mô­žu ta­kis­to k ap­li­ká­ciám hos­to­va­ným v dá­to­vých cen­trách za­bez­pe­če­ne pris­tu­po­vať cez inter­net zo svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­ní a do­má­cich po­čí­ta­čov.

Fir­my mô­žu v dá­to­vých cen­trách vy­užiť iba pre­ná­jom pries­to­ru for­mou hou­sin­gu ale­bo roz­ší­re­nú po­nu­ku na pre­ná­jom server­ov so sprá­vou. Stá­le viac spo­loč­nos­tí te­raz ta­kis­to vy­uží­va po­nu­ku pre­náj­mu vir­tuál­nych server­ov v clou­de niek­to­ré­ho z pos­ky­to­va­te­ľov ale­bo si pos­ta­ví svoj ​​pri­vát­ny cloud. Ak si fir­ma zvo­lí for­mu služ­by pre­náj­mu server­ov, mô­že spra­vid­la vy­užiť aj od­bor­né zna­los­ti svoj­ho pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý mô­že k server­u pos­kyt­núť sprá­vu a har­dvé­ro­vú pod­po­ru. Ne­za­ned­ba­teľ­nou vý­ho­dou mô­žu byť kon­zul­tá­cie so špe­cia­lis­ta­mi. Navr­hnu­tím op­ti­mál­nej kon­fi­gu­rá­cie a štruk­tú­ry server­ov mož­no ušet­riť nap­rík­lad na sof­tvé­ro­vých li­cen­ciách ale­bo na spot­re­be elek­tric­kej ener­gie.

Tak­to pos­ta­ve­né ar­chi­tek­tú­ry sys­té­mov mô­žu väč­ším fir­mám pri­niesť vý­raz­né ús­po­ry a IT mô­že veľ­mi flexibil­ne rea­go­vať na pot­re­by roz­ší­re­nia spo­loč­nos­ti. Na dru­hej stra­ne ďa­lej ras­tie vý­znam kva­lit­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a spo­ľah­li­vé­ho hou­sin­go­vé­ho cen­tra.

Pre ko­ho je služ­ba ur­če­ná:

Služ­ba je vhod­ná pre všet­ky fir­my, kto­ré pre­vádz­ku­jú svo­je fi­rem­né ap­li­ká­cie na server­och ale­bo vy­uží­va­jú webo­vý server a chcú umož­niť rých­ly a kva­lit­ný prís­tup k svo­jim pre­zen­tá­ciám na inter­ne­te.

Autor pra­cu­je v spo­loč­nos­ti Di­al Te­le­com.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter