Telekom kupuje GTS za pol miliardy eur

deutsche telekom 309 logo.jpg Deutsche Te­le­kom, kto­rý je ma­jo­rit­ným vlas­tní­kom Slo­vak Te­le­ko­mu, v ne­de­ľu oh­lá­sil kú­pu spo­loč­nos­ti GTS Cen­tral Euro­pe (GTS) za cel­ko­vú su­mu 546 mi­lió­nov eur. Vďa­ka GTS si Deutsche Te­le­kom zlep­ší svo­ju po­zí­ciu v pos­ky­to­va­ní pa­neu­róp­skych te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb aj in­teg­ro­va­ných pro­duk­tov v kra­ji­nách, kde má Deutsche Te­le­kom za­tiaľ men­šiu prís­tu­po­vú infra­štruk­tú­ru vo fixných sie­ťach.

GTS má roz­ší­re­né sie­te i dá­to­vé cen­trá a aj sil­né por­tfó­lio slu­žieb pre pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov. V ro­ku 2012 do­siah­la spo­loč­nosť GTS vý­no­sy vo vý­ške 347 mi­lió­nov eur a pre­vádz­ko­vý zisk pred zda­ne­ním, úrok­mi, od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou vo vý­ške 87 mi­lió­nov eur bez slo­ven­skej po­boč­ky, kto­rá bu­de po­ne­cha­ná pre­daj­com ako sú­časť tran­sak­cie.

„Na­še spo­loč­nos­ti orien­to­va­né na mo­bil­né služ­by, ako nap­rík­lad v Čes­ku ale­bo Poľ­sku, bu­dú naj­viac ťa­žiť z pri­da­nej infra­štruk­tú­ry pev­ných sie­tí. Pre­to je GTS ideál­nym prí­ras­tkom do náš­ho por­tfó­lia," do­da­la Claudia Ne­mat, člen­ka pred­sta­ven­stva pre Euró­pu a tech­no­ló­gie Deutsche Te­le­ko­mu.

Deutsche Te­le­kom zís­ka­va GTS od kon­zor­cia me­dzi­ná­rod­ných pri­va­te equi­ty spo­loč­nos­tí vrá­ta­ne Co­lum­bia Ca­pi­tal, Har­bour­Vest Par­tners, In­no­va Ca­pi­tal a M/C Par­tners, kto­ré ak­tív­ne roz­ví­ja­li spo­loč­nosť za pos­led­ných šesť ro­kov. Za­cho­va­ná bu­de kom­plet­ná kon­ti­nui­ta biz­ni­su pre všet­kých zá­kaz­ní­kov.

Oh­lá­se­nú tran­sak­ciu mu­sia eš­te schvá­liť re­gu­lač­né or­gá­ny.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter