Slovak Telekomu sa opäť znížili výnosy, pokles sa zmiernil

Sku­pi­ne Slo­vak Te­le­kom kles­li vý­no­sy. V ob­do­bí od ja­nuá­ra do kon­ca sep­tem­bra toh­to ro­ka sa me­dzi­roč­ne zní­ži­li o 3,5 % na 591,9 mil. eur. Zisk sku­pi­ny pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi (EBIT­DA) kle­sol o 4,1 % na 249,6 mil. eur. Na dru­hej stra­ne sa však ope­rá­to­ro­vi po­da­ri­lo pok­les vý­no­sov zmier­niť. V pr­vých de­via­tich me­sia­coch mi­nu­lé­ho ro­ka to­tiž eš­te za­zna­me­nal ich zní­že­nie o 8,1 %.

"Všet­ky tri kvar­tá­ly ro­ka 2013 uka­zu­jú rov­na­ké fak­to­ry: stag­nu­jú­ci hla­so­vý biz­nis a pok­ra­ču­jú­cu re­gu­lá­ciu na jed­nej stra­ne a mi­mo­riad­ne úsi­lie vkla­da­né do na­šich vlas­tných ak­ti­vít, kto­rý­mi chce­me zní­žiť me­dzi­roč­ný pok­les vý­no­sov," skon­šta­to­val pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­vak Te­le­ko­mu Mi­ros­lav Ma­jo­roš.

Ope­rá­to­ro­vi v pr­vých de­via­tich me­sia­coch ubud­lo 5,4 % zá­kaz­ní­kov pev­ných li­niek, zos­ta­lo ich 924 ti­síc. Len veľ­mi mier­ny pok­les za­zna­me­nal v ob­las­ti mo­bil­nej sie­te, kde mu ubud­lo 0,9 % pou­ží­va­te­ľov. Tak­mer nez­me­ne­ný zos­tal po­čet zmluv­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rých bo­lo 1,45 mi­lió­na. Zní­žil sa skôr zá­ujem o pred­pla­te­né kar­ty, kto­rých v sú­čas­nos­ti Slo­vak Te­le­kom re­gis­tru­je 552 ti­síc. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) mo­bil­nej sie­te kle­sol o 6,8 per­cen­ta na 13,1 eura.

"Naj­výz­nam­nej­ším míľ­ni­kom tre­tie­ho kvar­tá­lu je prek­ro­če­nie 500 ti­síc ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov na na­šich pev­ných sie­ťach, čo potvr­dzu­je sil­nú po­zí­ciu na­šej spo­loč­nos­ti na po­li slo­ven­ské­ho broad­ban­du," do­dal Ma­jo­roš. Za dô­le­ži­tý ozna­čil aj štart vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu cez pev­né lin­ky (VDSL). Slo­vak Te­le­kom ho na trh uvie­dol v po­lo­vi­ci sep­tem­bra, ak­tuál­ne je k dis­po­zí­cii pre 300 ti­síc do­mác­nos­tí.

Ope­rá­to­ro­vi v pr­vých de­via­tich me­sia­coch ro­ka stú­pol po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov na inter­net o 24 ti­síc na zhru­ba 504 ti­síc prís­tu­pov. No­vých zá­kaz­ní­kov si zís­kal aj v ob­las­ti di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Ku kon­cu sep­tem­bra vy­uží­va­lo je­ho te­le­víz­ne služ­by 191 ti­síc klien­tov, čo je o 12 % viac ako v po­rov­na­teľ­nom ob­do­bí mi­nu­lé­ho ro­ka.

Vý­no­sy je­ho dcér­skych spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le stúp­li na 5 mil. eur, me­dzi­roč­ne stúp­li o 14 %. Spo­loč­nosť Po­sAm do­siah­la za pr­vých de­väť me­sia­cov vý­no­sy vo vý­ške 17,1 mil. eur.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter