ANTIK žaluje vysielaciu radu za výklad IPTV

ANTIK Te­le­com na sú­de na­pa­dol roz­hod­nu­tie Ra­dy pre vy­sie­la­nie a ret­ran­smi­siu. Roz­hod­nu­tie, že „TV cez inter­net nie je Inter­net Pro­to­col TV (IPTV)" ne­má žia­den zá­kon­ný pod­klad a z tech­nic­ké­ho poh­ľa­du je neudr­ža­teľ­né. RVR zá­ro­veň chyb­ne vy­hod­no­ti­la aj plat­né súh­la­sy vy­sie­la­te­ľov s ret­ran­smi­siou cez inter­net.

Antik v zá­ve­re ok­tób­ra ža­lo­bou na­pa­dol na Kraj­skom sú­de v Ko­ši­ciach roz­hod­nu­tie Ra­dy pre vy­sie­la­nie a ret­ran­smi­siu. Ra­da v roz­hod­nu­tí zo dňa 8.10.2013 ude­li­la na­po­me­nu­tie spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com, že má ne­dos­ta­toč­ne li­cen­čne pok­ry­té pos­ky­to­va­nie služ­by pre­no­su ži­vé­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia cez inter­net ma­ji­te­ľom za­ria­de­nia SmartTVBox.

RVR sa tak roz­hod­la na zá­kla­de svoj­voľ­nej úva­hy bez opo­ry v práv­nom po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Európ­skej únie a na­vy­še v roz­po­re so sta­no­vis­kom Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR, na kto­rý sa sa­ma vo ve­ci ob­rá­ti­la. Antik te­da po­žia­dal súd, aby vrá­til ce­lú vec Ra­de na opä­tov­né pre­ro­ko­va­nie.

"Zá­kon o vy­sie­la­ní a ret­ran­smi­sii neup­ra­vu­je ret­ran­smi­siu pros­tred­níc­tvom IPTV a ani ret­ran­smi­siu pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu,"kon­šta­tu­je Vlas­ti­mil La­ka­toš, IPTV pro­duk­to­vý ma­na­žér ANTIK Te­le­com, „Ani to však RVR ne­zab­rá­ni­lo skon­šta­to­vať, že te­le­víz­ne služ­by pos­ky­to­va­né ža­lob­com pros­tred­níc­tvom SmartTVboxu nie sú „ret­ran­smi­siou pros­tred­níc­tvom IPTV" ale sú „ret­ran­smi­siou pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu". Svoj ná­zor RVR od­ôvod­ni­la člán­kom náj­de­ným na inter­ne­te, pri­čom bez zdô­vod­ne­nia nev­za­la do úva­hy iný ná­zor, kto­rý Ra­de pos­ky­tol v da­nej ve­ci Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR.

Sa­ma Ra­da pri­tom v roz­hod­nu­tí kon­šta­tu­je, že po­jem IPTV (Inter­net Pro­to­col TV) nie je v zá­ko­ne o vy­sie­la­ní a ret­ran­smi­sii (a ani v inej všeo­bec­ne­zá­väz­nej práv­nej nor­me) de­fi­no­va­ný. „Sta­li sme sa tak obe­ťou sta­vu, keď plat­for­ma IPTV nie je štan­dar­di­zo­va­ná, ho­ci je úpl­ne ak­cep­to­va­ná všet­ký­mi or­gán­mi (vrá­ta­ne ža­lo­va­né­ho, kto­rý v mi­nu­los­ti prá­ve na IPTV li­cen­ciu vy­dal)."

„Ok­rem práv­nej ro­vi­ny má spor aj ro­vi­nu tech­nic­kú," vy­svet­ľu­je ďa­lej La­ka­toš. „Na zá­kla­de člán­ku z inter­ne­tu v roz­po­re so sta­no­vis­kom TÚSR Ra­da dos­pe­la k ná­zo­ru, že IPTV sa od ret­ran­smi­sie cez inter­net lí­ši tým, že v prí­pa­de IPTV sa k pre­vádz­ke ne­vy­ža­du­je inter­net. Pos­ky­to­va­nie služ­by SmartTV boxu je pos­ky­to­va­ním služ­by pros­tred­níc­tvom IPTV (Inter­net Pro­to­col TV), pre­to­že aj služ­ba pos­ky­to­va­ná pros­tred­níc­tvom SmartTV boxu a aj ret­ran­smi­sia pros­tred­níc­tvom IPTV (Inter­net Pro­to­col TV) sa pos­ky­tu­je na zá­kla­de rov­na­ké­ho tech­no­lo­gic­ké­ho rie­še­nia;pros­tred­níc­tvom to­ho is­té­ho pro­to­ko­lu; kó­do­va­nie je reali­zo­va­né tým is­tým ko­de­kom; kryp­to­va­nie je reali­zo­va­né tý­mi is­tý­mi šif­ro­va­cí­mi kľúč­mi; pos­ky­tu­je sa pros­tred­níc­tvom rov­na­kých za­ria­de­ní;dá­ta sú ší­re­né z tej is­tej vy­sie­la­cej sta­ni­ce; dá­ta sú ší­re­né na rov­na­kom úze­mí, tj úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky (čo uz­nal aj ža­lo­va­ný) a obe sú ší­re­né iba v uzav­re­tej sku­pi­ne uží­va­te­ľov, t. j. re­gis­tro­va­ných zá­kaz­ní­kov ža­lob­cu s uzav­re­tou zmlu­vou o pri­po­je­ní."

Služ­ba SmartTVBox umož­ňu­je klien­tom sle­do­vať ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie bez me­sač­ných pop­lat­kov, ar­chív vy­bra­ných ka­ná­lov, inter­net na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke, via­ce­ré slo­ven­ské inter­ak­tív­ne por­tá­ly, služ­bu nah­rá­va­nia, me­diál­ny preh­rá­vač a ďal­šie s po­mo­cou jed­no­du­ché­ho set-top boxu, len so zá­klad­ným inter­ne­to­vým pri­po­je­ním s prie­mer­nou rých­los­ťou as­poň 2mbps. Ok­rem spo­ru s Ra­dou pre vy­sie­la­nie a ret­ran­smi­siu Antik už na sú­de do­sia­hol od­blo­ko­va­nie SmartTVBoxu v sie­ti UPC na zá­kla­de pred­bež­né­ho opat­re­nia.

Zá­ro­veň, Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR sa vy­hlá­sil v po­dob­nom spo­re za nep­rís­luš­né­ho a za­mie­tol žia­dosť UPC o náh­ra­du trov ko­na­nia.

Zdroj: ANTIK Telecom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter