Zákazníci UPC znovu získajú prístup k službám SmartTVBoxu od Antiku

Vy­plý­va to z pred­bež­né­ho opat­re­nia Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I., kto­ré vy­dal na zá­kla­de návr­hu spo­loč­nos­ti Antik Te­le­com. Opat­re­nie zos­tá­va v plat­nos­ti do vy­da­nia prá­vop­lat­né­ho roz­sud­ku. Spo­loč­nosť UPC sa mu­sí zdr­žať ob­me­dzenia prís­tu­pu svo­jich uží­va­te­ľov inter­ne­tu k služ­bám a fun­kciám Smart TV set-top boxu od spo­loč­nos­ti Antik. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov Anti­ku im tak UPC pri­vo­di­lo eko­no­mic­kú uj­mu a poš­ko­di­li ich dob­ré me­no.

Antik svoj návrh pred­bež­né­ho opat­re­nia od­ôvod­nil tým, že UPC od mar­ca 2013 ne­ka­lo­sú­ťaž­ným ko­na­ním spô­so­bo­va­lo blo­ko­va­lo služ­by a fun­kcie set-top boxu. Za ta­kých ob­me­dze­ní služ­by by pod­ľa Anti­ku neu­zat­vo­ril zmlu­vu o služ­be Smart TV žia­den zá­kaz­ník s pri­po­je­ním k sie­ti inter­net pos­ky­to­va­ným UPC.

Roz­hod­nu­tie pod­ľa utor­ňaj­ších slov ho­vor­cu Ja­ros­la­va Ko­lá­ra ví­ta aj spo­loč­nosť UPC, pre­to­že sa ním spor s Anti­kom po­su­nul do súd­nej ro­vi­ny, čo­ho vý­sled­kom bu­de prá­vop­lat­ný roz­su­dok. "Pôj­de o obzvlášť vý­znam­ný ju­di­kát, keď­že mno­hí ope­rá­to­ri neu­mož­ňu­jú vy­uží­va­nie rôz­nych pri­jí­ma­cích za­ria­de­ní vo svo­jich sie­ťach. Roz­su­dok v tom spo­re bu­de pre­to us­mer­ne­ním pre všet­kých ope­rá­to­rov," skon­šta­to­val Ko­lár.

UPC ve­rí, že súd v ko­neč­nom dôs­led­ku zoh­ľad­ní roz­hod­nu­tie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR, pod­ľa kto­ré­ho UPC vo­či Anti­ku ne­po­ru­ši­lo žia­den pred­pis ani zá­kon o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách.

"Vzhľa­dom k to­mu, že pred­me­tom spo­ru je blo­ko­va­nie slu­žieb, kto­ré v sú­čas­nos­ti zá­ko­nom, roz­hod­nu­tím ale­bo všeo­bec­ne zá­väz­ným práv­nym pred­pi­som nie je za­ká­za­né a zá­ro­veň sa ne­jed­ná o spor o prís­tup ale­bo pre­po­je­nie pod­ľa de­fi­ní­cie zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, a te­da nie sú napl­ne­né po­žia­dav­ky zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, TÚ SR nie je prís­luš­ný v tom­to spo­re roz­hod­núť," uvie­dol eš­te up­ly­nu­lý týž­deň ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro. Ho­vor­ca UPC Ko­lár tvr­dí, že kon­ku­ren­ciu ví­ta­jú, ale ne­súh­la­sia so zneu­ží­va­ním svo­jej sie­te.

Spor me­dzi Anti­kom a UPC sa tý­kal blo­ko­va­nia prís­tu­pu k služ­bám ret­ran­smi­sie, pos­ky­to­va­ných spo­loč­nos­ťou Antik Te­le­com a ďal­ších fun­kcií za­ria­de­nia Smart TV set-top box v sie­ti spo­loč­nos­ti UPC.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter