Antik vs UPC: Okresný súd vydal predbežné rozhodnutie v prospech Antiku

upc_tv.png „UPC je po­vin­né zdr­žať sa ob­me­dzo­va­nia prís­tu­pu pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu k služ­be SmartTVBox od Anti­ku", roz­ho­dol v pred­bež­nom opat­re­ní Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I. Pred­bež­né roz­hod­nu­tie je plat­né dňom do­ru­če­nia, te­da 29.10.2013.

Antik Te­le­com (te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor so síd­lom v Ko­ši­ciach) po­dal v jú­ni toh­to ro­ku návrh na pred­bež­né opat­re­nie, kto­rým žia­dal za­brá­ne­nie blo­ká­cie slu­žieb Anti­ku na sie­ti UPC, kon­krét­ne SmartTVBoxu na inter­ne­to­vých pri­po­je­niach UPC. SmartTVBox je set-top-box, kto­rý umož­ňu­je prí­jem te­le­víz­nych sta­níc (cca 50 + TV ar­chív) pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia ľu­bo­voľ­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa.

V mar­ci 2013 sa niek­to­rí pou­ží­va­te­lia za­ča­li sťa­žo­vať, že im služ­ba SmartTVBox na inter­ne­to­vých prí­poj­kách UPC pres­ta­la fun­go­vať. UPC pod­ľa súd­ne­ho znal­ca blo­ko­va­la kon­krét­nu IP ad­re­su ope­rá­to­ra Antik, na kto­rú sa set-top-boxy Anti­ku pri­pá­ja­li ako ku zdro­ju sig­ná­lu. U os­tat­ných pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia fun­go­val set-top-box bez prob­lé­mov.

Antik po­va­žo­val ko­na­nie zo stra­ny UPC za ne­ka­lo­sú­ťaž­né a pros­tred­níc­tvom pred­bež­né­ho opat­re­nia sa do­má­ha­li zdr­ža­nia sa ta­ké­ho­to ko­na­nia. Koľ­ko kon­krét­ne klien­tov moh­lo UPC tak­to Anti­ku blo­ko­vať, sme sa na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Anti­ku ne­doz­ve­de­li. UPC už deň pred tla­čov­kou Anti­ku (29.10.2013) vy­da­la vlas­tnú tla­čo­vú sprá­vu, v kto­rom roz­hod­nu­tie sú­du v spo­re s Anti­kom do­kon­ca ví­ta. UPC pí­še: „Spo­loč­nosť UPC to­to roz­hod­nu­tie ví­ta, pre­to­že sa ním spor s Anti­kom po­su­nul do súd­nej ro­vi­ny, čo­ho vý­sled­kom bu­de prá­vop­lat­ný roz­su­dok. Pôj­de o obzvlášť vý­znam­ný ju­di­kát, keď­že mno­hí ope­rá­to­ri neu­mož­ňu­jú vy­uží­va­nie rôz­nych pri­jí­ma­cích za­ria­de­ní vo svo­jich sie­ťach. Roz­su­dok v tom spo­re bu­de pre­to us­mer­ne­ním pre všet­kých ope­rá­to­rov. Aj keď to­to pred­bež­né opat­re­nie nie je roz­sud­kom vo ve­ci sa­mej, spo­loč­nosť UPC ho bu­de reš­pek­to­vať."

Či UPC sku­toč­ne blo­ko­va­nie set-top-boxov anti­ku ku dneš­né­mu dňu vo svo­jej sie­ti zru­ši­la, za­tiaľ nie je zná­me. Pod­ľa Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du UPC vo­či Anti­ku ne­po­ru­ši­lo žia­den pred­pis, ani zá­kon o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, av­šak vzhľa­dom na to, že TÚ SR nie je prís­luš­ný v tom­to spo­re roz­hod­núť, ko­na­nie po­zas­ta­vil.

Pod­ľa slov zá­stup­cu Anti­ku sa však ak­tuál­ny spor neopie­ra o zá­kon o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, ale o ob­chod­ný zá­kon­ník s cie­ľom ob­me­dziť ne­ka­lé vy­uží­va­nie do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia na tr­hu zo stra­ny UPC. Za­ují­ma­vé bu­de sle­do­vať aj ko­na­nie Ra­dy pre vy­sie­la­nie a ret­ran­smi­siu vo­či Anti­ku, kto­ré po­jed­ná­va o pos­ky­to­va­ní slu­žieb ope­rá­to­rom pros­tred­níc­tvom IPTV v po­rov­na­ní s ret­ran­smi­siou cez inter­net, kto­ré je však po­mer­ne roz­po­rupl­né vo via­ce­rých bo­doch. To­mu­to prí­pa­du sa bu­de­me ve­no­vať v sa­mos­tat­nom člán­ku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter