V prvom polroku Slováci prevolali 80 mil. hodín a poslali 993 mil. SMS správ

Slo­vá­ci pre­vo­la­li pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov v pr­vom polro­ku 80 mil. ho­dín, z čo­ho 65 % pri­pad­lo na vlas­tné mo­bil­né sie­te. Za pr­vých šesť me­sia­cov roz­pos­la­li tak­mer 993 mil. SMS správ a 17,6 mil. MMS správ. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré mo­bil­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Te­le­ko­mu­ni­kač­né­mu úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR).

"V slo­ven­ských mo­bil­ných sie­ťach bo­lo ukon­če­ných 149 mil. mi­nút ho­vo­rov, 41,9 mil. SMS správ a 211 tis. MMS správ, kto­ré priš­li z inej za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo pev­nej sie­te," uvie­dol ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro.

Ope­rá­to­ri v pr­vom polro­ku evi­do­va­li spo­lu tak­mer 6,34 mil. SIM ka­riet. Na mo­bil­né služ­by sa vy­uží­va­lo 5,76 mil. z nich, zvy­šok sa pou­ží­val nap­rík­lad na pre­vádz­ku GSM brán, služ­by mo­bil­né­ho inter­ne­tu, či na te­le­me­triu.

Po­čet SIM ka­riet s uzat­vo­re­nou plat­nou zmlu­vou v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim polro­kom vzrás­tol o 2 % a pre­vý­šil 3,93 mil. ku­sov. Na dru­hej stra­ne kle­sol po­čet pred­pla­te­ných SIM ka­riet o 3 % na 1,82 mil. ku­sov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter