Telekom: Balík zdieľaných dát pre celú firmu

No­vý ba­lík zdie­ľa­ných dát v rám­ci fi­rem­né­ho prog­ra­mu pri­ná­ša zá­kaz­ní­kom väč­šiu flexibi­li­tu a zá­ro­veň be­rie oh­ľad aj na ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú zá­ujem o štan­dar­dné zdie­ľa­nie me­dzi tab­le­tom a smar­tfó­nom s vlas­tný­mi dá­ta­mi.

V rám­ci prog­ra­mu Fir­ma si zá­kaz­ník mô­že nas­ta­viť čer­pa­nie mo­bil­ných dát pod­ľa po­trieb kon­krét­nej spo­loč­nos­ti, tak­že napr. ko­na­teľ spo­loč­nos­ti mô­že vy­užiť služ­bu Mo­bil­ný inter­net so zdie­ľa­ním na tab­le­te/no­te­boo­ku a na smar­tfó­ne s vlas­tným ob­je­mom dát a ve­dú­ci tí­mu, resp. jed­not­li­ví ob­chod­ní zá­stup­co­via mô­žu zdie­ľať spo­loč­né dá­ta v rám­ci ba­lí­ka zdie­ľa­ných dát pre fir­mu. Pri blí­žia­com sa prek­ro­če­ní li­mi­tu sú zá­kaz­ní­ci v rám­ci fir­my in­for­mo­va­ní pros­tred­níc­tvom SMS sprá­vy.

tab.jpg

Všet­ky ce­ny sú bez DPH, po­kiaľ nie je uve­de­né inak.

Prog­ra­my Fir­ma sú špe­ci­fic­ké naj­mä tým, že vý­dav­ky fir­my na ko­mu­ni­ká­ciu sa čer­pa­jú z jed­né­ho spo­loč­né­ho ba­lí­ka. Z fi­rem­né­ho ba­lí­ka sa pla­tia nák­la­dy za všet­ky te­le­fón­ne čís­la (SIM kar­ty, za­ria­de­nia služ­by Mo­bil­ný inter­net) vrá­ta­ne me­sač­ných pop­lat­kov.

Ďal­šia služ­ba z via­noč­nej po­nu­ky je Fi­rem­ný inter­net, kto­rý op­ro­ti kla­sic­ké­mu re­zi­den­čné­mu pri­ná­ša vy­ššiu dos­tup­nosť inter­ne­tu - až 99 %. Me­dzi je­ho ďal­šie vý­ho­dy pat­rí väč­ší roz­sah dopl­nko­vých slu­žieb, zá­lo­ha prís­tu­pu do inter­ne­tu, pro­fe­sio­nál­ny Wi-Fi rou­ter a pev­né IP ad­re­sy za­hr­nu­té už v ce­ne za služ­bu.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter