Virtuálny server v TelekomCloud na 12 mesiacov bezplatne

Te­le­kom pred­sta­vu­je via­noč­nú ak­cio­vú kam­paň pre zá­kaz­ní­kov z fi­rem­né­ho seg­men­tu, kto­rá kom­bi­nu­je por­tfó­lio mo­bil­ných aj fixných slu­žieb s ICT pro­duk­tmi. Ak zá­kaz­ník uzat­vo­rí ale­bo predĺži zmlu­vu na pos­ky­to­va­nie fi­rem­né­ho prog­ra­mu, zís­ka ba­lík be­ne­fi­tov na 12 me­sia­cov za­dar­mo.

Zá­kaz­ní­ci si k služ­be v rám­ci zim­nej kam­pa­ne mô­žu vy­brať je­den z nas­le­du­jú­cich be­ne­fi­tov:

  • vir­tuál­ny server v Te­le­kom­Clou­de na aké­koľ­vek vy­uži­tie s kon­fi­gu­rá­ciou 4 GHz vCPU, 4 GB RAM a až 5 ks dis­ko­vé­ho pries­to­ru v rôz­nych veľ­kos­tiach pod­ľa ak­tuál­nej po­nu­ky
  • 12 GB pries­to­ru na zdie­ľa­nie a uk­la­da­nie fi­rem­ných do­ku­men­tov pros­tred­níc­tvom služ­by Te­le­kom­Dri­ve
  • za­bez­pe­če­nie a vzdia­le­nú sprá­vu z mo­bil­ných te­le­fó­nov pros­tred­níc­tvom služ­by ma­naž­men­tu mo­bil­ných za­ria­de­ní (MDM).

Tie­to služ­by nie sú ča­so­vo via­za­né a ani ka­pa­cit­ne ob­me­dze­né či inak pod­mie­ne­né. Zá­kaz­ník si po­čas ce­lé­ho ro­ka mô­že ob­jed­nať vy­ššiu ver­ziu pro­duk­tu ale­bo zvo­le­ný be­ne­fit ke­dy­koľ­vek zru­šiť.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter