Španielska Telefónica vraj chce predať českého operátora

Špa­nielska spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca údaj­ne prip­ra­vu­je pre­daj ak­tív v Čes­ku. Spo­loč­nosť chce pre­dať ak­cie čes­kej Te­le­fó­ni­ky v hod­no­te 3,6 mld. USD. In­for­mo­va­la o tom v pon­de­lok agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na troch ban­ká­rov.

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca vo svo­jom ofi­ciál­nom sta­no­vis­ku, kto­ré zve­rej­ni­la v uto­rok, uvá­dza, že skú­ma mož­nos­ti pre svo­je ak­ti­vi­ty v Čes­ku, kto­ré mô­žu za­hŕňať aj pre­daj. Ďalej tvr­dí, že ro­ku­je s čes­kou in­ves­tič­nou sku­pi­nou PPF. "Te­le­fó­ni­ca skú­ma stra­te­gic­ké mož­nos­ti v sú­vis­los­ti so svo­jim po­die­lom Te­le­fó­ni­ca Č. R., vrá­ta­ne dis­ku­sií s in­ves­tič­nou sku­pi­nou PPF. Nie je nič is­té, čo sa tý­ka do­ho­dy ale­bo ko­neč­ných pod­mie­nok,“ uvá­dza spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca vo svo­jom sta­no­vis­ku. Ho­vor­ca PPF sa od­mie­tol k sprá­ve vy­jad­riť.

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca už pre­da­lo via­ce­ro ak­tív, vrá­ta­ne svoj­ho ír­ske­ho ope­rá­to­ra. Spo­loč­nosť si sta­no­vi­la za cieľ zní­žiť svoj dlh pod úro­veň 47 mld. eur do kon­ca toh­to ro­ka. Ana­ly­ti­ci už dl­hší čas pred­pok­la­da­jú, že prá­ve čes­ká Te­le­fó­ni­ca je ur­če­ná na pre­daj.

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca za­zna­me­na­la v po­lo­vi­ci toh­to ro­ku čis­tý dlh na úrov­ni 49,8 mld. eur. Pod­ľa dvoch zdro­jov agen­tú­ry Reu­ters by ak­tí­va čes­kej Te­le­fó­ni­ky ma­la s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou od­kú­piť čes­ká in­ves­tič­ná sku­pi­na PPF. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca v Špa­nielsku tie­to sprá­vy od­mie­tol ko­men­to­vať. Po­diel ma­ter­skej spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca v čes­kom ope­rá­to­ro­vi je v sú­čas­nos­ti 69,41 %.

Te­le­fó­ni­ca pô­so­bí aj na Slo­ven­sku. Pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Na slo­ven­ský trh vstú­pi­la roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR v ro­ku 2006 a svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter