Za Magio internet nebudú zákazníci Telekomu platiť až do Veľkej noci

Te­le­kom prip­ra­vil via­noč­nú ak­cio­vú kam­paň na Ma­gio inter­net, kto­rý je pos­ky­to­va­ný cez me­ta­lic­ké (ADSL, VDSL) a op­tic­ké pri­po­je­nie.

No­ví aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci sa v rám­ci kam­pa­ne mô­žu te­šiť na bez­plat­né ob­do­bie až do Veľ­kej no­ci. Sú­čas­ťou po­nu­ky je sa­moin­šta­lá­cia za 0 €, Wifi rou­ter za 9,90 € a mo­dem len za 1 €. Pri kom­bi­ná­cii inter­ne­tu s Ma­gio TV ale­bo Sat TV je Wifi rou­ter za­dar­mo. Zá­kaz­ní­ci na­vy­še zís­ka­jú bez­peč­nost­ný ba­lí­ček Ma­gio Inter­net Se­cu­ri­ty na 3 me­sia­ce za­dar­mo a Ro­di­čov­skú kon­tro­lu do kon­ca ro­ka 2014 bez­plat­ne.

tab.jpg

Pod­mien­ky via­noč­nej ak­cio­vej po­nu­ky pla­tia pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti, pri­čom všet­ky ce­ny sú uve­de­né s DPH. Plat­nosť no­vej kam­pa­ne je od 15. ok­tób­ra 2013 do 31. de­cem­bra 2013.

Te­le­kom prip­ra­vil pre no­vých zá­kaz­ní­kov pev­né­ho inter­ne­tu a di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, kto­rí už vy­uží­va­jú niek­to­rú z mo­bil­ných fak­tu­ro­va­ných slu­žieb no­vé zľa­vy plat­né v prí­pa­de ta­kej­to kom­bi­ná­cie pro­duk­tov (tzv. Dual Play, Trip­le ale­bo Quad­rup­le Play). Po­nu­ka pla­tí pre všet­ky dos­tup­né tech­no­ló­gie (me­ta­lic­kú, op­tic­kú a sa­te­lit­nú).

V prí­pa­de, že zá­kaz­ník vy­uží­va mo­bil­ný pos­tpaid od Te­le­ko­mu, mô­že sa roz­hod­núť pre špe­ciál­nu kam­paň, v kto­rej ma­jú no­vé ba­líč­ko­vé zľa­vy jed­not­nú úro­veň 3 € me­sač­ne za služ­bu. Zľa­vy nie sú pos­ky­to­va­né v prí­pa­de naj­niž­ších prog­ra­mov te­le­ví­zie (Start) a inter­ne­tu (Tur­bo 1, Tur­bo 2 Mi­ni resp. Op­tik 1, Op­tik 2 Mi­ni).

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter