TELEKOM: Operátori vyzvali Brusel, aby zvážil zrušenie roamingu

Ba­lík re­fo­riem po­čí­ta nap­rík­lad so za­ve­de­ním ce­no­vých stro­pov me­dzi­ná­rod­ných ho­vo­rov či s kon­com pop­lat­kov za roa­ming.

Šéfo­via te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí vy­zva­li Európ­sku ko­mi­siu, aby eš­te zvá­ži­la svoj ba­lík opat­re­ní, kto­rý­mi chce zre­for­mo­vať te­le­ko­mu­ni­kač­ný sek­tor. Ten po­čí­ta nap­rík­lad so za­ve­de­ním ce­no­vých stro­pov me­dzi­ná­rod­ných ho­vo­rov ale­bo s kon­com pop­lat­kov za roa­ming. Euro­ko­mi­sár­ka pre di­gi­tál­nu agen­du Neelie Kroe­so­vá ho chce pre­sa­diť eš­te do ja­ri bu­dú­ce­ho ro­ka.

No­vý re­form­ný ba­lík za­hŕňa aj opat­re­nia, kto­ré by ma­li po­môcť ope­rá­to­rom. Ide nap­rík­lad o zní­že­nie mie­ry by­rok­ra­cie, s kto­rou by mu­se­li bo­jo­vať pre­vádz­ko­va­te­lia, kto­rí pô­so­bia na via­ce­rých tr­hoch sú­čas­ne. Tá by ope­rá­to­rom umož­ni­la úč­to­vať si väč­šie pop­lat­ky za služ­by, kto­ré si vy­ža­du­jú veľ­kú dá­to­vú ka­pa­ci­tu. Bru­sel chce ta­kis­to zjed­no­tiť spô­so­by pre­da­ja luk­ra­tív­nych čas­tí mo­bil­né­ho spek­tra v kra­ji­nách Európ­skej únie.

Kroe­so­vej návr­hy ma­jú mo­ti­vo­vať te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti, aby viac in­ves­to­va­li do bu­do­va­nia ši­ro­ko­pás­mo­vých dá­to­vých sie­tí a umož­ni­li tak Euró­pa­nom sťa­ho­vať dá­ta z inter­ne­tu rov­na­ko rých­lo ako pou­ží­va­te­ľom v USA ale­bo Ázii. Te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti však pou­ka­zu­jú na ne­dos­tat­ky re­for­mné­ho ba­lí­ka a tvr­dia, že zni­žo­va­nie cien ho­vo­rov ich okam­ži­te prip­ra­ví o pros­tried­ky pot­reb­né na mo­der­ni­zá­ciu sie­tí, za­tiaľ čo za­vá­dzanie pre nich po­zi­tív­nych opat­re­ní bu­de tr­vať ro­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter