Podmienky pre alternatívnych dodávateľov internetu sa zlepšia

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR (TÚ) chce zlep­šiť pod­mien­ky pre al­ter­na­tív­nych pos­ky­to­va­te­ľov vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu. Slo­vak Te­le­kom (ST) im pod­ľa no­vej re­gu­lá­cie bu­de môcť za ko­lo­ká­ciu, te­da za pos­ky­to­va­nie pries­to­ru v ús­tred­niach, úč­to­vať len ce­ny, kto­ré bu­dú zod­po­ve­dať reál­nym nák­la­dom. Roz­hod­nu­tie sa tý­ka tých pos­ky­to­va­te­ľov, kto­rí po­nú­ka­jú prís­tup do inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom op­tic­kej sie­te a DSL. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro.

"Nák­la­do­vo orien­to­va­ná ce­na zna­me­ná, že do ce­ny vstu­pu­jú iba ne­vyh­nut­né nák­la­dy pot­reb­né na zria­de­nie, vy­bu­do­va­nie a tech­nic­ké vy­ba­ve­nie ko­lo­kač­né­ho pries­to­ru ale­bo mies­ta," vy­svet­ľu­je Vav­ro. "ST sú­čas­ne mu­sí umož­niť, aby nák­la­dy na zria­de­nie a vy­bu­do­va­nie ko­lo­kač­né­ho pries­to­ru ale­bo mies­ta ne­bo­li hra­de­né jed­no­rá­zo­vo v pl­nej vý­ške pr­vým pod­ni­kom žia­da­jú­cim o ko­lo­ká­ciu pre pos­ky­to­va­nie ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu," dopl­nil Vav­ro.

Ce­nu vy­po­čí­ta­nú ST na­vy­še bu­de mu­sieť schvá­liť aj re­gu­lá­tor. Ten po­sú­di, či ju Te­le­kom vy­po­čí­tal správ­ne a či do nej za­rá­tal len op­ráv­ne­né nák­la­dy. Nás­led­ne ce­nu potvr­dí, ale­bo ju roz­hod­nu­tím up­ra­ví. "TÚ SR už ulo­žil po­vin­nosť pou­žiť rov­na­kú me­tó­du pri sta­no­ve­ní cien za služ­bu ko­lo­ká­cie pri pos­ky­to­va­ní veľ­koob­chod­né­ho prís­tu­pu k infra­štruk­tú­re na pev­nom mies­te a pri pos­ky­to­va­ní prís­tu­pu k veľ­koob­chod­ným ukon­čo­va­cím čas­tiam pre­na­ja­tých ok­ru­hov," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter