Virtuálny operátor FreedomPop ponúka 200 minút, 500 SMS a 500 MB dát zadarmo

Pr­vé­ho ok­tób­ra spus­til svo­je služ­by ame­ric­ký vir­tuál­ny ope­rá­tor Free­dom­Pop. A pri­chá­dza nao­zaj s re­vo­luč­nou no­vin­kou – po­nú­ka ba­lík hla­so­vých/texto­vých/dá­to­vých slu­žieb Ba­sic 200 v mo­de­li freemium. Ide o 200 mi­nút ho­vo­ru, 500 texto­vých správ a 500 MB dát.

Pri tej­to služ­be do­kon­ca nie je pot­reb­ná ani zmlu­va. Pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov je k dis­po­zí­cii služ­ba Pre­mium 500, kto­rá za 7,99 USD me­sač­ne po­nú­ka 500 voľ­ných mi­nút, neob­me­dze­ný po­čet texto­vých správ a 500 MB dát. A pre tých naj­ná­roč­nej­ších je ur­če­ný ba­lík Un­li­mi­ted, pos­ky­tu­jú­ci za 10,99 USD neob­me­dze­né vo­la­nia a SMS a 500 MB dát v 3G a 4G sie­ťach. 

freedompop.jpg

Pri prek­ro­če­ní li­mi­tu dá­to­vé­ho pre­no­su si ope­rá­tor úč­tu­je 0,01 USD/MB ale­bo 10 USD/GB. Há­čik je v tom, že Free­dom­Pop je za­lo­že­ný na WiMAXe ope­rá­to­ra Clearwire, ne­fun­gu­je v bež­nej sie­ti, tak­že má ob­me­dze­né pok­ry­tie.

Hla­so­vé ho­vo­ry sa us­ku­toč­ňu­jú cez VoIP. Prob­lém je aj v tom, že na služ­bu pot­re­bu­je­te no­vý te­le­fón – je­di­ný pod­po­ro­va­ný je to­tiž za­tiaľ mo­del HTC Evo De­sign 4G za 99 do­lá­rov. Do kon­ca toh­to ro­ka chce Fre­dom­Pop pri­dať pod­po­ru aj pre ďal­šie an­droi­do­vé te­le­fó­ny.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter