Prenos čísla by mal byť podľa TÚ bez poplatku

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR od­po­rú­ča ope­rá­to­rom ne­po­ža­do­vať pria­me úh­ra­dy účas­tní­kov za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la. Uvie­dol to ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro. Európ­sky trend pod­ľa úra­du sme­ru­je aj bez re­gu­lá­cie k ne­po­ža­do­va­niu spo­mí­na­ných pop­lat­kov.

Na pra­cov­nom stret­nu­tí v pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka TÚ in­for­mo­val o sku­toč­nos­ti, že v se­dem­nás­tich štá­toch tá­to ob­lasť nie je re­gu­lo­va­ná, na­priek to­mu v je­de­nás­tich z nich je vý­ška uve­de­né­ho pop­lat­ku nu­lo­vá.

Pri­po­me­nul tiež svo­je od­po­rú­ča­nie z ro­ku 2009, z kto­ré­ho však ce­no­vá re­gu­lá­cia vte­dy vy­pad­la. V sna­he za­bez­pe­čiť ochra­nu zá­uj­mov uží­va­te­ľov úrad pub­li­ko­val vo svo­jom ves­tní­ku a na inter­ne­to­vej strán­ke od­po­rú­ča­nie pre ope­rá­to­rov. Je­ho sú­čas­ťou bo­la maximál­na su­ma pop­lat­ku za pre­nos čís­la, a to 4 eurá.

Si­tuácia sa od toh­to ča­su veľ­mi nez­me­ni­la, pre­to TÚ vy­dal no­vé od­po­rú­ča­nie. Po­kiaľ sa si­tuácia do kon­ca ok­tób­ra toh­to ro­ka nez­me­ní, tak pod­ľa zá­ko­na za­čne úrad kon­zul­tá­cie, po kto­rých mô­že re­gu­lo­vať vý­šku pria­mych pla­tieb účas­tní­kov za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter