Telekom: Sony SmartWatch 2 k prvým 50 kusom Sony Xperia Z1

Te­le­kom štar­tu­je s pre­da­jom no­vej vlaj­ko­vej lo­de So­ny Xpe­ria Z1 už v uto­rok 1. ok­tób­ra 2013. Ako bo­nus prip­ra­vil pre pr­vých 50 ma­ji­te­ľov špe­ciál­ny dar­ček: in­te­li­gen­tné ho­din­ky So­ny SmartWatch 2, kto­ré mô­žu zís­kať pri pre­dob­jed­náv­ke cez web.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti te­le­fó­nu So­ny Xpe­ria Z1: 20,7-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, 5" full HD dis­plej TRI­LU­MI­NOS s X-Reali­ty a od­ol­nos­ťou pro­ti vo­de a pra­chu (IP55 a IP58).

13_Xperia_Z_1_Range_small.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Dis­plej: 5-pal­co­vý, full HD, Tri­lu­mi­nos
Pro­ce­sor: Qual­comm Snap­dra­gon 800, 2,2 GHz
RAM + pa­mäť: 2 GB/16 GB + mic­roSD
Fo­toa­pa­rát: 20,7 Mpix, G Lens, sen­zor 1/2.3-pal­co­vý, F2.0, 27 mm, LED pris­vet­le­nie
Ko­nek­ti­vi­ta: LTE, HSPA+, WLAN (Mi­ra­cast), Blue­tooth 4.0, NFC, USB 2.0 s MHL
Roz­me­ry: 144 × 74 × 8,5 mm
Hmot­nosť: 170 g
Ba­té­ria: 3000 mAh
OS: An­droid 4.2

Hlav­né fun­kcie za­ria­de­nia So­ny SmartWatch 2

• ob­ra­zov­ka či­ta­teľ­ná aj na sl­nku
• dlh­šia vý­drž ba­té­rií (uka­zo­va­teľ upo­zor­ní na níz­ku úro­veň ba­té­rie)
• vo­do­tes­nosť (IP57)
• jed­no­du­chá in­šta­lá­cia (pá­ro­va­nie a pri­po­je­nie NFC)
• fun­kcia sa­mos­tat­ných ho­di­niek
• štan­dard­ný ká­bel mik­ro USB na na­bí­ja­nie
• pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie po­dob­né roz­hra­niu An­droid
• väč­šia ob­ra­zov­ka (1,6 pal­ca, 220 × 176 pixelov)
• hli­ní­ko­vá konštruk­cia a oce­ľo­vý re­mie­nok
• fun­gu­je s väč­ši­nou te­le­fó­nov s OS An­droid
• Vy­me­ni­teľ­né re­mien­ky - pris­pôsobi­teľ­nosť po­mo­cou aké­ho­koľ­vek štan­dar­dné­ho 24 mm re­mien­ka

Sony-SmartWatch-2.jpg

V sú­vis­los­ti s oča­ká­va­ným štar­tom pre­da­ja prip­ra­vil Te­le­kom aj sa­mos­tat­nú strán­ku.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter