Roamingové poplatky v EÚ sa definitívne skončia v roku 2016

Európ­ska ko­mi­sia zve­rej­ni­la svo­je plá­ny na vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu v rám­ci EÚ. Do­te­raz nes­láv­ne vy­chý­re­né roa­min­go­vé pop­lat­ky za vo­la­nia v inej kra­ji­ne, než je va­ša do­má­ca, ma­jú byť v rám­ci ne­ho úpl­ne zru­še­né.

No­vý plán ne­sie ná­zov Con­nec­ted Con­ti­nent (te­da Pre­po­je­ný kon­ti­nent), a keď ho schvá­lia všet­ky člen­ské kra­ji­ny, mal by od 1. jú­la naj­prv zmiz­núť roa­min­go­vý pop­la­tok za pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry v rám­ci EÚ a v jú­li 2016 po­tom aj všet­ky zvyš­né pop­lat­ky za roa­ming. Bu­de sa to te­da tý­kať aj mo­bil­ných dát a SMS správ. Za návr­hom sto­jí vice­pre­zi­den­tka EÚ pre di­gi­tál­nu agen­du Neelie Kroe­so­vá.

Pri­chá­dza ďal­šia re­vo­lú­cia?

Má ísť te­da o ďal­šiu „te­le­ko­mu­ni­kač­nú re­vo­lú­ciu", kto­rá by ma­la pri­niesť roz­voj tých­to slu­žieb a vy­ššiu spo­koj­nosť pre fi­rem­ných aj kon­co­vých zá­kaz­ní­kov. V rám­ci toh­to plá­nu bu­dú ope­rá­to­ri pri­nú­te­ní pos­kyt­núť as­poň je­den roa­min­go­vý ba­lík, kto­rý po­núk­ne pre vo­la­nia v za­hra­ni­čí rov­na­ké pod­mien­ky ako v tu­zem­sku a kto­rý bu­de za­hŕňať 17 kra­jín a 70 % oby­va­te­ľov EÚ. Pos­tup­ne by sa ten­to plán mal stať sú­čas­ťou všet­kých mo­bil­ných ta­ríf.

Ďal­šia mož­nosť pre ope­rá­to­rov je po­tom po­núk­nuť úpl­ne všet­kým zá­kaz­ní­kom (mies­to vy­bra­né­ho ba­líč­ka) vo­la­nia za do­má­ce ce­ny v 10 kra­ji­nách a pri pok­ry­tí 30 % oby­va­teľ­stva. Od jú­la 2016 by sa po­tom ma­li tie­to pod­mien­ky de­fi­ni­tív­ne pre­niesť na ce­lú Euró­pu.

Zá­kaz­ní­ci te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov by po no­vom ma­li mať aj mož­nosť od­de­liť pri ces­tách v za­hra­ni­čí svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia od svoj­ho pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb a ľu­bo­voľ­ne si zvo­liť pos­ky­to­va­te­ľa roa­min­gu bez nut­nos­ti ku­po­vať no­vú SIM kar­tu. Ten by tak mal pos­kyt­núť zá­kaz­ní­kom vhod­nej­šie služ­by cez rov­na­kú SIM kar­tu a cez účet, aký pou­ží­va­jú.

Trh v EÚ je príl­iš re­gu­lo­va­ný

Oh­lá­se­ný plán Európ­skej ko­mi­sie ďa­lej po­čí­ta s har­mo­ni­zá­ciou práv zá­kaz­ní­kov v rám­ci ce­lej EÚ, aby me­dzi jed­not­li­vý­mi štát­mi ne­bo­li roz­die­ly ako do­te­raz, s lep­šou koor­di­ná­ciou frek­ven­čné­ho spek­tra, neut­ra­li­tou sie­tí a s re­gu­lá­ciou veľ­koob­chod­né­ho prís­tu­pu. Prá­ve o neut­ra­li­te sie­te sa ho­vo­rí už dlh­šie a má za­ru­čiť bu­dú­cu slo­bo­du pou­ží­va­te­ľov dá­to­vých sie­tí.

Poh­ľad na neut­ra­li­tu mô­že byť sme­ro­va­ný zo stra­ny zá­kaz­ní­ka či ope­rá­to­ra. V pr­vom prí­pa­de prin­cíp neut­ra­li­ty ho­vo­rí, že iba zá­kaz­ník má ur­čo­vať, aký ob­sah bu­de kon­zu­mo­vať, aké služ­by a ap­li­ká­cie bu­de vy­uží­vať a pros­tred­níc­tvom akých za­ria­de­ní tak bu­de či­niť, ak spĺňa­jú pa­ra­met­re us­ta­no­ve­né zá­ko­nom.

Zo stra­ny pos­ky­to­va­te­ľov pri­po­je­nia po­tom neut­ra­li­ta zna­me­ná, že ne­do­chá­dza k ob­me­dzo­va­niu prís­tu­pu pou­ží­va­te­ľov k ob­sa­hu a služ­bám, kto­ré inter­net po­nú­ka, a to tak úpl­ným blo­ko­va­ním niek­to­rých slu­žieb a strá­nok, ako aj re­gu­lá­ciou prís­tu­po­vej rých­los­ti k nim.

Or­ga­ni­zá­cia ET­NO (Euro­pean Te­le­com­mu­ni­ca­tions Network Ope­ra­tors' As­so­cia­tion), kto­rá zdru­žu­je hlav­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov, návrh Európ­skej ko­mi­sie pri­ví­ta­la, len po­ža­du­je ľah­šiu re­gu­lá­ciu, kto­rá by bo­la zhod­ná s tou, kto­rá pla­tí pre pos­ky­to­va­te­ľov webo­vých slu­žieb. Pre­to­že prís­na re­gu­lá­cia pod­ľa zá­stup­cov ET­NO ob­me­dzu­je in­ves­tí­cie a roz­voj te­le­ko­mu­ni­ká­cií v rám­ci Euró­py.

Na­priek to­mu má návrh po­ten­ciál po­su­núť te­le­ko­mu­ni­kač­né pros­tre­die v EÚ vpred, po­môcť do­siah­nuť cie­le di­gi­tál­nej agen­dy EÚ a pris­pieť k hos­po­dár­ske­mu ras­tu na na­šom kon­ti­nen­te. Za pos­led­ných päť ro­kov to­tiž in­ves­tí­cie do te­le­ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry v rám­ci re­gió­nu kle­sa­li me­dzi­roč­ne o 2 % a ten­to trend má pok­ra­čo­vať až do ro­ku 2020, kým EÚ nez­ru­ší re­gu­lá­ciu prís­tu­pu k pev­ným lin­kám a ďal­šie re­gu­lač­né opat­re­nia.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter