Na trhu EÚ stačia traja alebo štyria mobilní operátori

Mo­no­po­ly a duo­po­ly na európ­skych te­le­ko­mu­ni­kač­ných tr­hoch sú sí­ce nep­ri­ja­teľ­né, pre Európ­sku ko­mi­siu (EK) ale nie je prob­lém, ak na tr­hu pô­so­bia tra­ja ale­bo šty­ria hrá­či. Vo štvr­tok to vy­hlá­sil euro­ko­mi­sár pre hos­po­dár­sku sú­ťaž Joaquín Al­mu­nia.

"Ne­má­me žia­den dog­ma­tic­ký pos­toj k poč­tu pos­ky­to­va­te­ľov. Má­me kra­ji­ny s tro­mi, štyr­mi ale­bo do­kon­ca pia­ti­mi ope­rá­tor­mi," ci­to­val Al­mu­niu ne­mec­ký eko­no­mic­ký den­ník Han­delsblatt. "Spá­ja­nie pre­vádz­ko­va­te­ľov mo­bil­ných sie­tí ale­bo ope­rá­to­rov sys­té­mov káb­lo­vej te­le­ví­zie mô­že v prin­cí­pe mať po­zi­tív­ny hos­po­dár­sky do­pad, ale len za pred­pok­la­du, že ce­ny os­ta­nú ro­zum­né," do­dal euro­ko­mi­sár v člán­ku zve­rej­ne­nom vo štvr­tko­vom vy­da­ní den­ní­ka.

Pre­pá­ja­nie mo­bil­ných ope­rá­to­rov sa v Euró­pe v up­ly­nu­lom ob­do­bí prís­ne sle­do­va­lo. Ra­kús­ky re­gu­lá­tor schvá­le­nie pre­po­je­nia hon­gkon­skej spo­loč­nos­ti Hut­chin­son, kto­rá pre­vádz­ku­je sieť "3", s ope­rá­to­rom Oran­ge pod­mie­ňu­je vrá­te­ním čas­ti spek­tra, kto­ré Hut­chin­son má k dis­po­zí­cii.

Ne­mec­ký proti­mo­no­pol­ný úrad chce zas pres­kú­mať pre­daj ne­mec­kej di­ví­zie ho­lan­dskej spo­loč­nos­ti KPN, kto­rá v Ne­mec­ku vy­stu­pu­je pod znač­kou E-Plus, špa­nielske­mu kon­cer­nu Te­le­fó­ni­ca. Šéf in­šti­tú­cie v augus­te vy­hlá­sil, že o tran­sak­cii by mal roz­ho­do­vať je­ho úrad.

"S oh­ľa­dom na veľ­kosť oboch ope­rá­to­rov a vý­znam ich ak­ti­vít je ale ab­so­lút­ne lo­gic­ké, že o ich spo­je­ní bu­de roz­ho­do­vať aj EK," ko­men­to­val však Al­mu­nia s tým, že účas­tní­ci tran­sak­cie po­žia­da­jú o schvá­le­nie ná­rod­né aj európ­ske re­gu­lač­né or­gá­ny.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter