Telekomunikačný úrad opäť znížil prepojovacie poplatky o 75-90 %

Pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky, kto­ré si me­dzi se­bou úč­tu­jú mo­bil­ní ope­rá­to­ri, sa od za­čiat­ku sep­tem­bra opäť zni­žu­jú. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR) to­tiž tri­nás­tim slo­ven­ským ope­rá­to­rom ulo­žil po­vin­nosť úč­to­vať ce­nu za ukon­če­nie vo­la­nia v ich pev­nej sie­ti maximál­ne vo vý­ške 0,001234 eura. Pod­ľa ho­vor­cu TÚ SR Ro­ma­na Vav­ra to zna­me­ná pok­les tej­to ce­ny o zhru­ba 75 % pri pre­po­je­ní na mies­tnej úrov­ni, pri pre­po­je­ní na pr­vom tran­zi­te o 83 % a pri pre­po­je­ní na dru­hom tran­zi­te až o 90 %.

Roz­hod­nu­tie re­gu­lá­to­ra sa tý­ka ope­rá­to­rov Slo­vak Te­le­kom, Oran­ge Slo­ven­sko, Antik Te­le­kom, GTS Slo­va­kia, Slo­va­net, SWAN, Tr­na­va­tel, UPC Broad­band Slo­va­kia, ale aj Že­lez­níc Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Že­lez­nič­ných te­le­ko­mu­ni­ká­cií Bra­tis­la­va, ope­rá­to­rov Ino­ma­net, IP­fon, VM Te­le­com a DH Te­le­com. "TÚ SR re­gu­lo­va­ním maximál­nej vý­šky pop­lat­kov za zos­ta­ve­nie a za ukon­če­nie vo­la­nia vy­tvá­ra pod­mien­ky pre zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cie me­dzi ope­rá­tor­mi, zni­žo­va­nie cien a roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky pre uží­va­te­ľov slu­žieb," skon­šta­to­val Vav­ro.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad zá­ro­veň v spo­lup­rá­ci s po­ra­den­skou spo­loč­nos­ťou Pri­cewater­hou­se­Coo­pers Slo­ven­sko ove­ril vý­po­čet a schvá­lil ce­nu vo vý­ške 0,003615 eura ako maximál­nu a sym­et­ric­kú ce­nu za veľ­koob­chod­nú služ­bu zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti v pev­nom umies­tne­ní spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) bez oh­ľa­du na typ a úro­veň pre­vádz­ky. "Zna­me­ná to pok­les tej­to ce­ny o zhru­ba 11 %. ST je po­vin­ná schvá­le­nú ce­nu úč­to­vať od pr­vé­ho sep­tem­bra 2013," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter