Českí finančníci chcú byť štvrtým slovenským operátorom

Čes­ká spo­loč­nosť PPF Mo­bi­le Servic­es (PPFMS), kto­rá pat­rí do in­ves­tič­nej sku­pi­ny naj­bo­hat­šie­ho Če­cha Pet­ra Kellne­ra, ofi­ciál­ne priz­na­la zá­ujem o vstup na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh. "PPFMS po­va­žu­je prip­ra­vo­va­nú auk­ciu kmi­toč­tov a s tým spo­je­ný nás­tup tech­no­ló­gie 4G LTE za veľ­mi at­rak­tív­nu a v stred­no­do­bom až dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te prav­de­po­dob­ne je­di­nú reál­nu príl­eži­tosť vstu­pu na trh," uvied­la spo­loč­nosť vo ve­rej­nej kon­zul­tá­cii ku prip­ra­vo­va­nej auk­cii na frek­ven­cie pre sie­te 4G.

PPFMS pri­tom ok­rem vstu­pu na slo­ven­ský trh stá­le zva­žu­je aj účasť v dru­hej prip­ra­vo­va­nej auk­cii na frek­ven­cie sie­tí 4G v Čes­kej re­pub­li­ke. Pr­vú auk­ciu, kto­rej sa zú­čas­tni­la aj PPFMS, zru­šil Čes­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad v mar­ci z oba­vy, že vy­so­ké su­my, kto­ré ope­rá­to­ri za frek­ven­cie po­nú­ka­li, by vied­li k príl­iš vy­so­kým ce­nám slu­žieb sie­tí 4G a spo­ma­li­li by ich štart.

PPF Mo­bi­le Servic­es vo ve­rej­nej kon­zul­tá­cii navrh­la, aby Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR v auk­cii zvý­hod­nil no­vých ope­rá­to­rov. Re­gu­lá­tor s tým však ne­súh­la­sí, nech­ce to­tiž ob­me­dziť os­tat­ných hrá­čov. Do kon­zul­tá­cie ku prip­ra­vo­va­nej auk­cii sa ok­rem Kelle­ro­vej PPFMS a sú­čas­ných mo­bil­ných ope­rá­to­rov, te­da Oran­ge, Te­le­kom a O2, za­po­ji­li aj Tower­com, Sat­ro a Swan. Elek­tro­nic­ká auk­cia na frek­ven­cie pre sie­te 4G by sa ma­la us­ku­toč­niť už ten­to rok. No­vú sieť by tak ope­rá­to­ri moh­li za­čať bu­do­vať už za­čiat­kom ro­ka 2014.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter