Slovak Telekomu v prvom polroku klesli výnosy

Ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom (ST) za­zna­me­nal v pr­vom polro­ku vý­no­sy 392,1 mil. eur, me­dzi­roč­ne tak pok­les­li o 3,9 %. Zisk pod­ni­ku pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi (EBIT­DA) sa v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní zní­žil o 4,7 % na 162,4 mil. eur. Pod­ľa úda­jov, kto­ré ST zve­rej­nil vo štvr­tok, sa je­ho zá­kaz­níc­ka bá­za v pr­vom polro­ku zní­ži­la o 2,3 % na 2,273 mi­lió­na. Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych uží­va­te­ľov, kto­rí vy­uži­li služ­by Te­le­ko­mu za pos­led­né tri me­sia­ce, do­sia­hol 2,177 mi­lió­na.

Po­čet zmluv­ných zá­kaz­ní­kov pri­tom kle­sol len mier­ne, a to o 0,2 per­cen­ta na 1,455 mi­lió­na. Vý­raz­nej­šia zme­na nas­ta­la v prí­pa­de uží­va­te­ľov pred­pla­te­ných ka­riet. S úbyt­kom 8,1 % ich po­čet pred­sta­vo­val 560 ti­síc. Po­čet SIM ka­riet pre mýt­ny sys­tém Sky­Toll os­tal prak­tic­ky na mi­nu­lo­roč­nej úrov­ni 257 ti­síc. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) v mo­bil­nej sie­ti sa me­dzi­roč­ne zní­žil o 6,8 % na 13,1 eura.

Na dru­hej stra­ne, Te­le­kom si v pr­vom polro­ku po­lep­šil v ob­las­ti ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov k inter­ne­tu, keď sa ich po­čet zvý­šil o 5,5 % na 496 ti­síc. "V naj­bliž­ších me­sia­coch oča­ká­va­me aj do­siah­nu­tie míľ­ni­ka 500 ti­síc prís­tu­pov na na­šich pev­ných sie­ťach," uvie­dol pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ST Mi­ros­lav Ma­jo­roš.

Te­le­ko­mu vý­raz­ne rás­tol aj po­čet zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Op­ro­ti pr­vé­mu polro­ku vla­ňaj­ška sa zvý­šil až o 12,2 % na 184 ti­síc. "Seg­ment di­gi­tál­nej te­le­ví­zie plá­nu­je­me po­sil­niť aj v bu­dúc­nos­ti po schvá­le­ní ozná­me­nej ak­vi­zí­cie DI­GI Slo­va­kia," avi­zo­val Ma­jo­roš. Ope­rá­tor za­zna­me­nal aj us­po­ko­ji­vé vý­sled­ky svo­jich dcér­skych spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le, kto­rých vý­no­sy op­ro­ti vla­ňaj­šku stúp­li o 4 % na 2,92 mil. eur. Spo­loč­nosť Po­sAm evi­do­va­la vý­no­sy na úrov­ni 11,7 mil. eur.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter