Ceny hovorov sa v únii líšia až o 774 %

Ma­ji­te­lia mo­bil­ných te­le­fó­nov v Európ­skej únii če­lia veľ­kým roz­die­lom v ce­nách za rov­na­ké služ­by. Naj­väč­ší roz­diel v ce­nách tu­zem­ských ho­vo­rov, a to až 774 %, je me­dzi naj­lac­nej­šou Lit­vou a naj­drah­ším Ho­lan­dskom. Pod­ľa vy­hlá­se­nia Európ­skej ko­mi­sie (EK) nie je mož­né roz­diel­ne ce­ny vy­svet­liť roz­diel­mi v kva­li­te, roz­diel­mi v nák­la­doch na pos­kyt­nu­tie kon­krét­nej služ­by ani roz­diel­mi v kúp­nej si­le oby­va­teľ­stva jed­not­li­vých štá­tov.

Do­má­ce ho­vo­ry vy­jdú v Lit­ve v prie­me­re len na 1,9 cen­tu za mi­nú­tu. Naj­vyš­šie ce­ny za­zna­me­na­la ko­mi­sia v Ho­lan­dsku, a to v prie­me­re až 14,9 cen­tu za mi­nú­tu. Slo­ven­sko sa pri­tom s 9,1 cen­tu na­chá­dza pres­ne na prie­me­re únie. Rov­na­ko ako ce­ny tu­zem­ských ho­vo­rov, aj ce­ny me­dzi­ná­rod­ných ho­vo­rov sa me­dzi jed­not­li­vý­mi kra­ji­na­mi vý­raz­ne lí­šia.

"Čís­la jas­ne uka­zu­jú, že 28 ná­rod­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných tr­hov, kto­ré sú dnes v Euró­pe, ne­po­nú­ka spot­re­bi­te­ľom ta­ké vý­ho­dy ako jed­not­ný trh. Pre­to EÚ ako ta­ká mu­sí ko­nať rých­lo, aby sa vy­bu­do­val sku­toč­ný jed­not­ný trh a do­sia­hlo ozaj­stné pre­po­je­nie Euró­py ako sve­ta­die­lu," uvied­la na mar­go roz­diel­nych cien ho­vo­rov pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie Neelie Kroe­so­vá.

Pod­ľa ko­mi­sie sú v prí­pa­de iných ka­te­gó­rií zá­klad­né­ho to­va­ru a slu­žieb na európ­skom jed­not­nom tr­hu ce­no­vé roz­die­ly ďa­le­ko men­šie. "Nap­rík­lad li­ter mlie­ka kú­pi­te kde­koľ­vek v EÚ za ce­nu me­dzi 0,69 a 0,99 eura, čo pred­sta­vu­je ce­no­vý roz­diel 43 %. Príl­eži­tos­tné ná­ku­py, ako nap­rík­lad iPad sa v ce­lej EÚ ce­no­vo lí­šia len o 11 %," uvá­dza EK. No­vý ba­lík, kto­ré­ho cie­ľom je po­sil­niť jed­not­ný trh s te­le­ko­mu­ni­ká­cia­mi pred­sta­ví Neelie Kroe­so­vá v sep­tem­bri.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter