Slovak Telekom získal súhlas na akvizíciu DIGI Slovakia

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom zís­kal súh­las Proti­mo­no­pol­né­ho úra­du SR na ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti DI­GI Slo­va­kia, kto­rou chce po­sil­niť svo­je pos­ta­ve­nie v seg­men­te te­le­víz­nych slu­žieb. Nie­koľ­ko­me­sač­né ro­ko­va­nia Slo­vak Te­le­ko­mu a ru­mun­ské­ho kon­zor­cia RCS & RDS na od­kú­pe­ní 100 % po­die­lu spo­loč­nos­ti DI­GI Slo­va­kia skon­či­li 14. má­ja toh­to ro­ka pod­pi­som ak­vi­zič­nej zmlu­vy.

"Slo­vak Te­le­kom plá­nu­je za­čle­niť DI­GI Slo­va­kia do svo­jej sku­pi­ny ako ďal­šie­ho vý­znam­né­ho čle­na, po­dob­ne ako spo­loč­nos­ti Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le ale­bo Po­sAm. DI­GI Slo­va­kia bu­de po ak­vi­zí­cii pô­so­biť ako no­vá dcér­ska spo­loč­nosť a sa­mos­tat­ná práv­na en­ti­ta," uvie­dol ho­vor­ca Slo­vak Te­le­ko­mu Mi­chal Ko­rec. "O dá­tu­me za­čle­ne­nia DI­GI Slo­va­kia do sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom a ďal­ších kro­koch vy­plý­va­jú­cich z ak­vi­zí­cie bu­de spo­loč­nosť in­for­mo­vať v naj­bliž­ších týž­dňoch," do­dal Ko­rec.

Spo­loč­nosť DI­GI Slo­va­kia pô­so­bí na Slo­ven­sku od ro­ku 2006. Pos­ky­tu­je káb­lo­vú te­le­ví­ziu a inter­net v de­sia­tich slo­ven­ských mes­tách. Väč­ši­na jej zá­kaz­ní­kov vy­uží­va prí­jem TV cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti vy­uží­va jej služ­by TV a inter­ne­tu viac ako 270 tis. zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter