Na neobmedzené paušály plánuje prejsť necelá pätina Slovákov

Na neob­me­dze­né pau­šá­ly do­te­raz preš­lo 15 per­cent Slo­vá­kov a ne­ce­lá pä­ti­na ľu­dí plá­nu­je prejsť na ne v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch. V pries­ku­me spo­loč­nos­ti GfK sa 12 per­cent ľu­dí ne­ve­de­lo jed­noz­nač­ne vy­jad­riť k to­mu, či sú spo­koj­ní so služ­ba­mi mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, kto­ré­ho naj­viac pou­ží­va­jú a v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch ho plá­nu­je zme­niť ne­ce­lá de­sa­ti­na ľu­dí.

Zis­te­nia po­chá­dza­jú z om­ni­bu­so­vé­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­ti GfK, kto­rý sa reali­zo­val v má­ji me­tó­dou osob­né­ho do­py­to­va­nia na vzor­ke 1000 res­pon­den­tov vo ve­ku 15 až 79 ro­kov.

Neob­me­dze­né pau­šá­ly ope­rá­to­rov sú zá­sah do čier­ne­ho

Mi­nu­lý rok pri­nies­li mo­bil­ní ope­rá­to­ri ús­peš­nú no­vin­ku v po­do­be neob­me­dze­ných pau­šá­lov, kto­ré umož­ňu­jú ľu­ďom te­le­fo­no­vať a po­sie­lať texto­vé sprá­vy bez ob­me­dzenia. Zis­ťo­va­li sme pre­to, ako sa tá­to zme­na od­ra­zi­la v sprá­va­ní pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných slu­žieb. Z om­ni­bu­so­vé­ho pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že 15 per­cent ľu­dí už tú­to po­nu­ku vy­uži­lo a ne­ce­lá pä­ti­na tak plá­nu­je uro­biť v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch.

"V Čes­kej re­pub­li­ke za­vied­li mo­bil­ní ope­rá­to­ri neob­me­dze­né pau­šá­ly len ten­to rok. De­sa­ti­na Če­chov už tú­to po­nu­ku vy­uži­la a ne­ce­lá tre­ti­na ju plá­nu­je vy­užiť v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch", dopĺňa Jú­lius Fi­lo, Tech­no­lo­gy Sec­tor Lea­der CZ&SK spo­loč­nos­ti GfK.

Vy­še de­sa­ti­na ľu­dí ne­vie, či je spo­koj­ná s mo­bil­ným ope­rá­to­rom

Viac ako de­sa­ti­na ľu­dí sa ne­ve­de­la jed­noz­nač­ne vy­jad­riť k spo­koj­nos­ti so služ­ba­mi mo­bil­ných ope­rá­to­rov, kto­rých naj­viac pou­ží­va­jú, a ne­ce­lé dve per­cen­tá pou­ží­va­te­ľov vy­jad­ri­li v pries­ku­me svo­ju nes­po­koj­nosť.

Je­den z de­sia­tich Slo­vá­kov plá­nu­je zme­niť mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra v naj­bliž­šom ro­ku

Ok­rem spo­koj­nos­ti sme v pries­ku­me zis­ťo­va­li u ľu­dí aj úmy­sel zme­niť naj­čas­tej­šie vy­uží­va­né­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra a v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch uva­žu­je nad je­ho zme­nou je­den z de­sia­tich Slo­vá­kov.

Zdroj: GfK Slovakia


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter