Slovak Telekom nasadí do siete VDSL technológiu s rýchlosťou 50 Mbit/s

Slo­vak Te­le­kom v sep­tem­bri spus­tí nad­stav­bu me­ta­lic­kej sie­te ( VDSL) umož­ňu­jú­cu do­sa­ho­vať v zá­vis­los­ti od vzdia­le­nos­ti od uz­la dá­to­vé pre­no­sy s rých­los­ťou až 50 Mbit/s. Spus­te­niu služ­by bu­de pred­chá­dzať zve­rej­ne­nie veľ­koob­chod­nej po­nu­ky pre al­ter­na­tív­nych ope­rá­to­rov.

Pri uve­de­ní služ­by bu­de k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 560 lo­ka­lít (uz­lov). Pod­ľa tech­no­lo­gic­kých me­ra­ní by VDSL služ­ba ma­la do­sa­ho­vať do 700 m káb­lo­vej dĺžky od uz­la rých­los­ti downstrea­mu do 20 Mbit/s a rých­losť upstrea­mu do 2 Mbit/s. Zá­kaz­ní­ci si po spus­te­ní služ­by bu­dú môcť pok­ry­tie ove­riť on­li­ne na strán­ke www.te­le­kom.sk/pok­ry­tie.

K služ­be bu­de po­nú­ka­né no­vé kon­co­vé za­ria­de­nie, kto­ré bu­de vhod­né pre ADSL aj pre VDSL tech­no­ló­giu. Štruk­tú­ra a ce­ny prog­ra­mov bu­dú zve­rej­ne­né v blíz­kej do­be.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter