Prepojovacie poplatky operátorov sa od augusta znížia o 67 %

Pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky, kto­ré si me­dzi se­bou úč­tu­jú mo­bil­ní ope­rá­to­ri, sa od 1. augus­ta toh­to ro­ku zní­žia. V pon­de­lok o tom roz­ho­dol Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR. Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, Slo­vak Te­le­kom a Oran­ge Slo­ven­sko si tak od 1. augus­ta toh­to ro­ku bu­dú môcť za ukon­če­nie ho­vo­ru vo svo­jej sie­ti úč­to­vať maximál­ne len 0,01226 eura za mi­nú­tu, čo zna­me­ná pok­les ce­ny o 67 %. Roz­hod­nu­tie úra­du eš­te nie je prá­vop­lat­né, ope­rá­to­ri mô­žu vo­či ne­mu po­dať roz­klad do 15 dní.

Ide už v po­ra­dí o štvr­té zní­že­nie tých­to pop­lat­kov od ro­ku 2009, ke­dy bo­li ce­ny ne­re­gu­lo­va­né. "TÚ re­gu­lo­va­ním maximál­nej vý­šky pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov vy­tvá­ra pod­mien­ky pre zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cie me­dzi ope­rá­tor­mi, zni­žo­va­nie cien a roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky pre uží­va­te­ľov slu­žieb," uvie­dol ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro. Re­gu­lá­cia pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov a po­vin­nosť pre­no­si­teľ­nos­ti čís­la sú pod­ľa TÚ účin­né nás­tro­je pre zvý­še­nie kon­ku­ren­cie a zni­žo­va­nie cien pre zá­kaz­ní­kov.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad re­gu­lu­je ce­nu pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov od ro­ku 2009. Pos­led­ná zme­na nas­ta­la v jú­li mi­nu­lé­ho ro­ku, keď si moh­li tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri úč­to­vať maximál­ne 0,0318 eur za mi­nú­tu. Spo­loč­nos­tiam Slo­vak Te­le­kom a Oran­ge sa ne­pá­čil mo­del vý­poč­tu ce­ny, kto­rý po­čas ko­na­nia na­pad­li. Úrad však ich ná­miet­ky od­mie­tol.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter