Telekom zaradil do ponuky Samsung Galaxy S4 Mini

Te­le­kom v pia­tok 19. jú­la 2013 za­ra­dil do ak­cio­vej po­nu­ky dvo­ji­cu no­vi­niek - Sam­sung Ga­laxy S4 Mi­ni a HTC De­si­re 200.

Zá­klad­né in­for­má­cie o Sam­sung Ga­laxy S4 Mi­ni
Roz­me­ry a hmot­nosť
: 125x61x9 mm, 107 g
Dis­plej: do­ty­ko­vý 4,3", 16 mi­lió­nov fa­rieb, 540x960 pixlov
Fo­toa­pa­rát: 8-me­ga­pixlo­vý, LED blesk, auto­fo­cus
OS: An­droid 4.2
Pa­mäť: 8 GB vnú­tor­ná + mic­roSD
Ba­té­ria: Li-Ion 1900 mAh
NFC: áno
Ce­ny Sam­sung Ga­laxy S4 Mi­ni:
Príp­lat­ky pre Hap­py
: 8 € pre Hap­py XL, 10 € pre Hap­py L a XL vo­la­nia. Jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok pre všet­ky prog­ra­my: 9 €.

Ce­ny pre ďal­šie pau­šá­ly:
- 1 € pre Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 29 € pre Biz­nis Star****
- 149 € pre Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 249 € pre Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150, Viac 400 a 1000
279 € pre Pod­ľa se­ba 7
- 329 € pre Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 369 € pre Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100, Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

Zá­klad­né in­for­má­cie o HTC De­si­re 200
Roz­me­ry a hmot­nosť
: 108x61x12 mm, 100 g
Dis­plej: do­ty­ko­vý 3,5", 16 mi­lió­nov fa­rieb, 320x480 pixlov
Fo­toa­pa­rát: 5-me­ga­pixlo­vý
OS: An­droid 4.1
Pa­mäť: 4 GB vnú­tor­ná + mic­roSD
Ba­té­ria: Li-Ion 1230 mAh

Ce­ny HTC De­si­re 200:
Príp­lat­ky pre Hap­py
: 1 € pre Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL, 4 € pre Hap­py XS a S.

Ce­ny pre ďal­šie pau­šá­ly:
- 1 € pre Pod­ľa se­ba 7, Viac 400 a 1000, Pod­ni­ka­teľ 300 až 1200, Biz­nis Star*** a *****
- 19 € pre Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 29 € pre Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 79 € pre Fix 16, Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 89 € pre Fix 12, Viac 55, Re­lax 60, Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90
- 99 € pre Pod­ľa se­ba 1, Viac 20+20

Pois­te­nie mo­bi­lu:
Sam­sung Ga­laxy S4 Mi­ni si mô­že zá­kaz­ník pois­tiť v rám­ci služ­by Pois­te­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov za 2,49 € me­sač­ne pri kú­pe za­ria­de­nia a HTC De­si­re 200 za 1,49 € me­sač­ne. Služ­ba sa vzťa­hu­je na pou­ží­va­nie mo­bi­lu po ce­lom sve­te. Pois­te­nie pla­tí v prí­pa­de poš­ko­de­nia, zni­če­nia i na prí­pa­dy ako ná­raz, chy­ba konštruk­cie, úmy­sel­né poš­ko­de­nie, skrat, pria­my úder bles­ku, po­žiar či po­vo­deň.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter