Telekom zlacní roaming pre biznis zákazníkov

Te­le­kom prip­ra­vil od 1. jú­la 2013 via­ce­ré no­vin­ky pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov pre roa­ming: niž­šie ce­ny, no­vé ba­líč­ky i lep­ší ma­naž­ment ak­ti­vo­va­ných slu­žieb.

Dva ba­líč­ky Mi­nú­ty v roa­min­gu

K me­sač­ným prog­ra­mom Biz­nis Star, Pod­ni­ka­teľ a Fir­ma si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať dva no­vé ba­líč­ky.

Ba­lík Mi­nú­ty v roa­min­gu EÚ ob­sa­hu­je 100 mi­nút na pri­jí­ma­né i us­ku­toč­ne­né ho­vo­ry v EÚ, Lich­ten­štaj­nsku, Nór­sku, Švaj­čiarsku a na Is­lan­de. Po vy­čer­pa­ní pla­tí ce­na 12 cen­tov za mi­nú­tu. Me­sač­ný pop­la­tok je 9,99 € a ba­lík si mož­no ak­ti­vo­vať aj bez via­za­nos­ti.

tab1.jpg

Ba­lík Mi­nú­ty v roa­min­gu Extra ob­sa­hu­je 50 mi­nút na pri­jí­ma­né i us­ku­toč­ne­né ho­vo­ry nie­len v Zó­ne 1 (EÚ a iné), ale aj Zó­ne 2 (do­vo­len­ko­vé kra­ji­ny) i Zó­ne 3 (ďal­šie kra­ji­ny ako Aus­trá­lia, Bra­zí­lia, In­dia). Po vy­čer­pa­ní pla­tí ce­na 12 cen­tov za mi­nú­tu v Zó­ne 1 a 49 cen­tov za mi­nú­tu ho­vo­ru v Zó­nach 2 a 3. Me­sač­ný pop­la­tok je 19,99 € a ba­lík si mož­no ak­ti­vo­vať aj bez via­za­nos­ti.

tab2.jpg

Lac­nej­ší Biz­nis Star hla­so­vý roa­ming

Pri Biz­nis Star hla­so­vom roa­min­gu do­chá­dza od 1.7.2013 k via­ce­rým zme­nám. Te­le­kom zní­ži me­sač­ný pop­la­tok pre via­ce­ré prog­ra­my:

- z 2,99 na 1,99 € pri Biz­nis Star* a **
- z 0,99 na 0 € pri Biz­nis Star****

Ce­na pre os­tat­né prog­ra­my (Biz­nis Star*** za 1,99 € a Biz­nis Star***** za 0 €) sa ne­me­ní.

Pri od­chá­dza­jú­cich ho­vo­roch sa bu­de po no­vom úč­to­vať pop­la­tok za ho­vor a ce­na za mi­nú­tu. Hlav­nou de­ví­zou os­tá­va ce­na za mi­nú­tu ho­vo­rov i SMS na úrov­ni 9 cen­tov pre Zó­nu 1.

tab3.jpg

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter