Slovenský startup sa stal víťazom súťaže TIC a získal výhru 500 000 EUR

Slo­vá­ci zví­ťa­zi­li v kon­ku­ren­cii 443 pro­jek­tov zo 45 kra­jín. Na roz­beh­nu­tie svoj­ho biz­nis plá­nu dos­ta­nú od Deutsche Te­le­ko­mu ka­pi­tál vo vý­ške pol mi­lió­na EUR.

Slo­ven­ský star­tup Exca­li­bur za­ujal no­vým prís­tu­pom k auten­ti­fi­ká­cii pou­ží­va­te­ľa. Hes­lá sú v dneš­nej do­be ne­po­hodl­né, Exca­li­bur vi­dí rie­še­nie v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch a QR kó­doch.

„Exca­li­bur je veľ­kým rie­še­ním veľ­ké­ho prob­lé­mu. Ne­rie­ši­me iba ak­tuál­ne prob­lé­my, tý­ka­jú­ce sa auten­ti­fi­ká­cie, ale sme prip­ra­ve­ní aj na pot­re­by bu­dúc­nos­ti. Na svet, kde je všet­ko pri­po­je­né do Inter­ne­tu," po­ve­dal Ivan Kli­mek, CEO pro­jek­tu. Na Exca­li­bu­re pra­co­val spo­loč­ne s Pet­rom Lup­tá­kom, To­má­šom Ko­ren­kom a Ma­riá­nom Kel­ti­kom.

Vý­sled­né rie­še­nie je pod­ľa slov tvor­cov uni­kát­ne tro­mi spô­sob­mi - vy­uží­va in­te­li­gent­ný te­le­fón, pou­ží­va pok­ro­či­lé šif­ro­va­nie a chrá­ni cit­li­vé in­for­má­cie pred krá­de­žou a to aj v prí­pa­de uk­rad­nu­tia ale­bo stra­ty za­ria­de­nia. Ak Exca­li­bur us­pe­je, do pou­ží­va­teľ­ských úč­tov sa ne­bu­de­me prih­la­so­vať po­mo­cou dl­hých he­siel ale­bo ná­hod­ne ge­ne­ro­va­ných kó­dov.

Ako pre­zen­tu­je ofi­ciál­ne vi­deo, na prih­la­so­va­nie bu­de­me vy­uží­vať in­te­li­gent­ný te­le­fón, kto­rý nas­ke­nu­je vy­ge­ne­ro­va­ný QR kód. Ten ove­rí iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľa a sprís­tup­ní da­ta­bá­zu ulo­že­ných lo­gi­nov resp. he­siel pre inter­ne­to­vý pre­hlia­dač na po­čí­ta­či. Do súk­rom­né­ho be­ta­tes­tu sa mô­že­te prih­lá­siť cez ofi­ciál­ne strán­ky.

Zdroj: te­le­kom-in­no­va­tion-con­test.com
xclbr.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter