Európa v rozvoji 4G zaostáva za zvyškom sveta

Pred pät­nás­ti­mi rok­mi bo­la Euró­pa hlav­ným prie­kop­ní­kom v ob­las­ti bez­drô­to­vých te­le­fó­nov, te­raz však pod­ľa exper­tov za zvyš­kom sve­ta veľ­mi za­os­tá­va v roz­vo­ji vy­so­ko­rý­chlos­tných mo­bil­ných slu­žieb.

Sta­rý kon­ti­nent sa v roz­vo­ji tech­no­ló­gií 4G, kto­ré umož­ňu­jú rých­lej­šie sur­fo­va­nie po inter­ne­te a strea­mo­va­nie vi­dea, ne­mô­že vô­bec po­rov­ná­vať s USA ale­bo niek­to­rý­mi čas­ťa­mi Ázie. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri zva­ľu­jú vi­nu za níz­ke in­ves­tí­cie do svo­jich sie­tí v pre­doš­lých ro­koch na sla­bú európ­sku eko­no­mi­ku a čo­raz väč­šiu re­gu­lá­ciu. Pod­ľa exper­tov je však ne­vyh­nut­né, aby Euró­pa in­ves­to­va­la do sie­tí 4G, ak chce aj na­ďa­lej zos­tať kon­ku­ren­cies­chop­nou v glo­bál­nom po­rov­na­ní. Rých­lej­šie služ­by by na­vy­še ope­rá­to­rom v ča­se, keď ľu­dia pre šet­re­nie ob­me­dzu­jú ho­vo­ry, moh­li po­môcť zís­kať späť niek­to­rých zá­kaz­ní­kov.

„Exis­tu­je kon­sen­zus o tom, že trh s mo­bil­ný­mi služ­ba­mi v EÚ je v po­rov­na­ní s roz­vi­nu­tý­mi eko­no­mi­ka­mi in­de po­mer­ne za­os­ta­lý," uvied­la vo svo­jom vy­hlá­se­ní mi­nu­lý týž­deň GSM As­so­cia­tion s tým, že európ­ski spot­re­bi­te­lia z to­ho na­ko­niec vy­jdú naj­hor­šie. Oča­ká­va sa, že v sie­ťach LTE v tom­to ro­ku v USA po­be­ží 19 % všet­kých spo­je­ní, za­tiaľ čo v EÚ to bu­dú len 2 %. Ame­ric­ké rých­los­ti sú na­vy­še v prie­me­re o 75 % vy­ššie ako tie európ­ske, pri­čom GSMA pred­pok­la­dá, že ten­to roz­diel sa bu­de eš­te zväč­šo­vať. „Je to po­ni­žu­jú­ce - sme po­za­du," potvr­dil Pierre Louet­te z Fran­ce Te­le­com. „Web vy­vi­nu­li pre­dov­šet­kým Euró­pa­nia, ale veľ­ké spo­loč­nos­ti sú ame­ric­ké a naj­rý­chlej­ší sie­te sú v USA a Ázii."

Európ­ska ko­mi­sár­ka Neelie Kroe­so­vá už skôr uvied­la, že v le­te pred­sta­ví návrh, kto­rý by mal pris­pieť k roz­vo­ju európ­ske­ho ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu a prí­su­nu in­ves­tí­cií. „Pred­beh­li nás vý­chod i zá­pad, ne­vyh­nut­ne ich mu­sí­me doh­nať," uvied­la Kroe­so­vá na Sve­to­vom mo­bil­nom kon­gre­se v Bar­ce­lo­ne. V USA je 31 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov LTE, v Juž­nej Kó­rei ich je tak­mer dvad­sať mi­lió­nov, ale v Ne­mec­ku vy­uží­va 4G iba 570 000 ľu­dí a vo Veľ­kej Bri­tá­nii len 41 000. V ro­koch 2005 - 2009, keď bo­li in­ves­tí­cie do roz­vo­ja te­le­ko­mu­ni­ká­cií ta­ké pot­reb­né, kles­li o 14 % na 40 mi­liárd eur, te­da asi na dve tre­ti­ny to­ho, čo in­ves­to­va­li Ame­ri­ča­nia. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri pod­ľa svo­jich slov do rých­lej­ších sie­tí v Euró­pe nein­ves­to­va­li pre zlú eko­no­mic­kú si­tuáciu v re­gió­ne, veľ­kú kon­ku­ren­ciu (pô­so­bí tu viac než 100 rôz­nych ope­rá­to­rov) a sil­nú re­gu­lá­ciu z Bru­se­lu.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov na­vy­še ope­rá­to­ri v Euró­pe chcú, aby sa im pat­rič­ne vrá­ti­li in­ves­tí­cie do 3G. Nap­rík­lad šéf Vo­da­fo­ne Group Vit­to­rio Co­la vy­hlá­sil, že je­ho spo­loč­nosť za­pla­ti­la pri­ve­ľa pe­ňa­zí pri auk­cii 3G vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kto­rá sa od­oh­ra­la v ro­ku 2000, keď vr­cho­li­la tech­no­lo­gic­ká bub­li­na. Vo­da­fo­ne vte­dy za pás­ma 3G za­pla­til 22 mi­lió­nov li­bier, pri­čom vo feb­ruári toh­to ro­ka v kra­ji­ne kú­pil pás­mo na 4G za 2,34 mi­liar­dy li­bier. Co­la však mi­nu­lý me­siac do­dal, že je­ho spo­loč­nosť sa bu­de zú­čas­tňo­vať na prip­ra­vo­va­ných auk­ciíách 4G v Ma­ďar­sku a Čes­kej re­pub­li­ke.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter