Sieť 4G by sa u nás mohla začať budovať už budúci rok

Pod­ľa kri­té­rií úra­du by ma­li ope­rá­to­ri do kon­ca ro­ka 2018 pok­ryť sig­ná­lom as­poň po­lo­vi­cu oby­va­teľ­stva Slo­ven­ska.

No­vú mo­bil­nú sieť štvr­tej ge­ne­rá­cie (4G), kto­rá umož­ňu­je nap­rík­lad vy­so­ko­rý­chlos­tné sťa­ho­va­nie dát, by moh­li ope­rá­to­ri za­čať bu­do­vať už na po­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. Pred­sta­vi­te­lia Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR to­tiž pred­pok­la­da­jú, že prá­ve vte­dy by sa moh­la skon­čiť elek­tro­nic­ká auk­cia na frek­ven­cie z pá­siem 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Uvied­li to na pon­del­ko­vej tla­čo­vej be­se­de. Pod­ľa kri­té­rií úra­du by ma­li ope­rá­to­ri do kon­ca ro­ka 2018 pok­ryť sig­ná­lom as­poň po­lo­vi­cu oby­va­teľ­stva Slo­ven­ska.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad sta­no­vil aj mi­ni­mál­ne pre­no­so­vé rých­los­ti, kto­ré bu­dú mu­sieť ví­ťaz­né fir­my pos­ky­to­vať. Dá­ta bu­de­me môcť pri­jí­mať naj­me­nej rých­los­ťou 1 Mbit/s a od­osie­lať mi­ni­mál­ne 256 kbit/s. Vy­vo­lá­va­cie ce­ny v auk­cii re­gu­lá­tor sta­no­ví na zá­kla­de po­rov­na­nia s po­dob­ný­mi auk­cia­mi v os­tat­ných európ­skych štá­toch. Úspeš­ní zá­ujem­co­via si bu­dú môcť úh­ra­dy prav­de­po­dob­ne roz­lo­žiť aj na viac pla­tieb.

O frek­ven­cie za­tiaľ ok­rem za­beh­nu­tých ope­rá­to­rov pre­ja­vi­li zá­ujem nap­rík­lad Tower­com či Slo­va­net. O no­vý trh sa však za­ují­ma aj rus­ko-ame­ric­ká spo­loč­nosť Ve­la­Tel. "Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti tu bo­li dva ra­zy," po­ve­dal ria­di­teľ od­bo­ru sprá­vy frek­ven­čné­ho spek­tra TÚ SR Mi­lan Mi­ze­ra. "Má­me prip­ra­ve­né stret­nu­tia s ďal­ší­mi," do­dal. Slo­ven­ský trh je pod­ľa ne­ho ma­lý, ale pre vy­so­kú zis­ko­vosť dos­ta­toč­ne za­ují­ma­vý.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter