Telekom: nové roamingové balíčky s cenami ako na Slovensku

Slo­vak Te­le­kom uvie­dol po­nu­ku roa­min­gu pre let­nú se­zó­nu 2013. Hla­so­vý Hap­py roa­ming po­núk­ne vo­la­nia v EÚ už za 13 cen­tov za mi­nú­tu, dá­to­vý roa­ming lac­né dá­ta i vlast­ný pro­fil vy­uží­va­nia.

Hap­py roa­ming

Te­le­kom zjed­no­du­še­ne roz­de­lí svet na 4 zó­ny a zjed­no­tí ce­ny od­chá­dza­jú­cich i pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov pre väč­ši­nu kra­jín:

Zó­na 1 (EÚ+vy­bra­ne európ­ske kra­ji­ny ako Švaj­čiarsko):

- 13 cen­tov za mi­nú­tu ho­vo­ru
- 13 cen­tov za SMS

Zó­na 2 (do­vo­len­ko­vé des­ti­ná­cie: Egypt, Tu­rec­ko, USA):

- 1 euro za mi­nú­tu ho­vo­ru
- 39 cen­tov za SMS

Zó­na 3 (os­tat­né kra­ji­ny ako Aus­trá­lia, Bra­zí­lia Ka­na­da a iné):

- 2 eurá za mi­nú­tu ho­vo­ru
- 39 cen­tov za SMS

Zó­na 4 (os­tat­né kra­ji­ny):

- 4 eurá za mi­nú­tu od­chá­dza­jú­ce­ho a 2 eurá za mi­nú­tu pri­chá­dza­jú­ce­ho ho­vo­ru
- 39 cen­tov za SMS

Hap­py roa­ming sa bu­de pre­dá­vať ako dopl­ňu­jú­ci ba­lí­ček za 2 € me­sač­ne a na ho­vo­ry sa up­lat­ňu­je mi­nú­to­vá ta­ri­fi­ká­cia. Ak­ti­vá­cia služ­by bu­de mož­ná cez SMS s textom „HAP­PY ROA­MING" na čís­lo 12323.

Sú­čas­ťou ba­líč­ka je aj služ­ba Hap­py Free Da­ta, kto­rá ob­sa­hu­je 10 MB dát pre vy­uži­tie v Zó­nach 1 a 2 po­čas troch me­sia­cov. Ak si zá­kaz­ník 10 MB dát mi­nie a neak­ti­vu­je si ďal­ší ba­lí­ček, pre­nos dát bu­de za­sta­ve­ný.

Inter­net v mo­bi­le v za­hra­ni­čí

Te­le­kom pri­ná­ša no­vý prís­tup pre sur­fo­va­nie v za­hra­ni­čí: zá­kaz­ní­ci sa ne­mu­sia obá­vať o ne­ve­do­mé pou­ží­va­nie inter­ne­tu. Pri ces­te do za­hra­ni­čia bu­dú mať štan­dar­dne vy­pnu­té čer­pa­nie dát. Keď sa po­kú­sia zís­kať prís­tup na inter­net, bu­dú pres­me­ro­va­ní na bez­plat­nú strán­ku s vo­li­teľ­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi.

Pre EÚ a ďal­šie vy­bra­né kra­ji­ny bu­dú pla­tiť šty­ri ba­líč­ky s tý­mi­to pa­ra­met­ra­mi:

tab2.jpg

Zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť sur­fo­vať od 2 € za dopl­ňu­jú­ci ba­lí­ček a mô­žu si zvo­liť va­riant, kde ne­zap­la­tia viac ako 25 € me­sač­ne - pri Neob­me­dze­nom im pla­tí 100 MB pl­nou rých­los­ťou a os­tat­né dá­ta do kon­ca týž­dňa s rých­los­ťou 64 kbps.

Pre kra­ji­ny mi­mo Európ­skej únie v Zó­ne 2 (USA, Srbskou, Tu­rec­ko, Egypt, Tu­nis) bu­de k dis­po­zí­cii ba­lík Plus: 30 MB dát na 1 týž­deň za 15 €. Ba­lík pla­tí sú­čas­ne aj v Zó­ne 1.

Úpl­nou no­vin­kou bu­de nas­ta­ve­nie ce­no­vé­ho li­mi­tu a čer­pa­nie dát cez pro­fil web roa­ming.

Zá­kaz­ník v tom­to sme­re ne­má ur­če­ný ba­lík dát, ale čer­pá ich za štan­dar­dnú ce­nu (nap­rík­lad pre EÚ pla­tí v sú­čas­nos­ti 84 cen­tov, od 1.7 su­ma 54 cen­tov za 1 MB). Zá­kaz­ník si však zvo­lí maximál­ny li­mit, kto­rý nech­ce prek­ro­čiť v roz­me­dzí od 20 do 200 €. Po je­ho do­siah­nu­tí si ho mô­že zvý­šiť ale­bo vy­brať ba­lí­ček dát. Po­kiaľ sa ne­roz­hod­ne, pre­no­sy dát bu­dú za­sta­ve­né.

Zdroj: Slovak Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter